Mitt i Upplands Väsby

Har sys­kon möj­lig­het att på­ver­ka tes­ta­men­tet?

-

I din ar­ti­kel skrev du att det in­te finns nå­gon rät­tig­het att vid del­giv­ning av tes­ta­men­te få ve­ta hur stor kvar­lå­ten­ska­pen är. Men ” klass 2”-ar­ving­ar ska än­då kal­las till boupp­teck­nings­för­rätt­ning, trots att de ute­slu­tits ur tes­ta­men­tet? Då får de ju ve­ta vad som in­går i bo­et. Var­för vin­ner in­te tes­ta­men­tet la­ga kraft för­rän det god­känts av de som in­te nämnts i tes­ta­men­tet? Går in­te den av­lid­nes sista vil­ja fö­re klass 2-ar­ving­ar­na? Hur ska de ute­slut­na ar­ving­ar­na kun­na av­gö­ra om tes­ta­men­tet är rätt?

In­nan tes­ta­men­tet har vun­nit la­ga kraft är and­ra arvs­klas­sen (för­äld­rar, sys­kon och så vi­da­re) fort­fa­ran­de döds­bo­de­lä­ga­re. Där­för blir de kal­la­de till boupp­teck­nings­för­rätt­ning­en och har möj­lig­het att få ve­ta hur stor kvar­lå­ten­ska­pen är. Det kan hän­da att de väl­jer att in­te del­ta. Men de kan än­då be­gä­ra ut den re­gi­stre­ra­de boupp­teck­ning­en från Skat­te­ver­ket.

Dä­re­mot kan de än­då in­te gö­ra nå­got för att få del av kvar­lå­ten­ska­pen, ef­tersom tes­ta­men­tet vin­ner la­ga kraft sex må­na­der ef­ter att de del­getts tes­ta­men­tet, al­ter­na­tivt om de väl­jer att god­kän­na det di­rekt. Om de in­te god­kän­ner tes­ta­men­tet vin­ner det än­då la­ga kraft ef­ter att sex­må­na­ders­pe­ri­o­den pas­se­rat, så de kan in­te få tes­ta­men­tet att in­te gå ige­nom för att de in­te god­kän­ner det. And­ra avsklas­sens en­da möj­lig­het att få arv när det finns ett tes­ta­men­te är om det är ogil­tigt.

Tes­ta­men­tet kan vi­sa sig va­ra ogil­tig på grund av form­fel, att fel per­so­ner be­vitt­nat tes­ta­men­tet till ex­em­pel, el­ler på grund av att den av­lid­ne ex­em­pel­vis in­te var vid si­na sin­nens ful­la bruk när den­ne skrev tes­ta­men­tet, etc. Om de ute­slut­na ar­ving­ar­na miss­tän­ker att nå­got så­dant hänt kan de kland­ra tes­ta­men­tet hos tings­rätt in­om sex må­na­der från del­giv­ning­en så får tings­rät­ten gö­ra en pröv­ning.

Om tes­ta­men­tet in­te är ogil­tigt är den and­ra arvs­klas­sen ute­slu­ten när de sex må­na­der­na pas­se­rat och kom­mer in­te är­va nå­got, istäl­let är­ver de som står upp­tag­na i tes­ta­men­tet. Allt­så går den av­lid­nes vil­ja fö­re den and­ra arvs­klas­sens.

 ??  ?? Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå sva­rar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­mil­jeju­rist@mit­ti.se JURIDIK · Tes­ta­men­ten kan för­kla­ras ogil­ti­ga, så var no­ga med att allt går rätt till.
Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå sva­rar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­mil­jeju­rist@mit­ti.se JURIDIK · Tes­ta­men­ten kan för­kla­ras ogil­ti­ga, så var no­ga med att allt går rätt till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden