Mitt i Upplands Väsby

Tror unga att pan­de­min ba­ra ska drab­ba vux­na?

- NiMa

Står ut­an­för mat­af­fä­ren me­dan min fru är in­ne och hand­lar. För så har jag för­stått att man ska gö­ra för att mi­ni­me­ra an­ta­let be­sö­ka­re i en bu­tik. En i säll­ska­pet räc­ker. Då pas­se­rar det åt­ta skolung­do­mar i 14-15-års­ål­dern. De går kläng­an­de och häng­an­de på varand­ra som ung­do­mar gör, sto­jan­de, snörv­lan­de med öpp­na jac­kor i ky­lan. Al­la går in i af­fä­ren … När de kom­mer ut har två köpt ener­gidryc­ker, res­ten av säll­ska­pet till sy­nes ingen­ting.

Pra­tar in­te för­äld­rar och sko­lan om det här med pan­de­min? Ef­ter nu ett år, vad är det de in­te fat­tar? Att man in­te he­la ti­den age­rar non­cha­lant och själ­viskt. El­ler tyc­ker de kanske det ba­ra är job­bigt att ta hän­syn och strun­tar i det som de tror ba­ra ska drab­ba vux­na?

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? HAND­LA EN­SAM. Så här ska det se ut. In­te hand­la i klunga un­der pan­de­min.
FO­TO: MOSTPHOTOS HAND­LA EN­SAM. Så här ska det se ut. In­te hand­la i klunga un­der pan­de­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden