Mitt i Upplands Väsby

Kat­ten på råt­tan och råt­tan på re­pet i hal­kan

- Pa­ra­gra­fryt­ta­re

Den som går på trot­to­a­ren är en ”väg­tra­fi­kant” ef­tersom gång­ba­nan ut­gör en del av all­män väg. Väg­tra­fi­kan­ter är skyl­di­ga att an­pas­sa sig ef­ter vad om­stän­dig­he­ter­na på­kal­lar för att fö­re­byg­ga olyc­kors upp­komst, sä­ger la­gen.

Allt­så är det en olag­lig tra­fi­ko­lyc­ka att halka om­kull på gång­ba­nan. Om cy­kel­ba­nan är mind­re hal än gång­ba­nan är man allt­så skyl­dig att gå på cy­kel­ba­nan för att fö­re­byg­ga olag­li­ga gång-sing­e­lo­lyc­kor.

Om bil­fi­len i sin tur är mind­re hal än cy­kel­ba­nan, då är man skyl­dig att cyk­la och gå i bil­fi­len. (Bil­fi­len är näs­tan all­tid mind­re hal ef­tersom bildäc­ken snabbt so­par fram fin­fin bar­mark i hjul­spå­ren).

Om fot­gäng­a­re re­gel­bun­det ir­rar om­kring på cy­kel­ba­nan, då blir cy­klis­ten skyl­dig att an­ting­en sän­ka far­ten el­ler by­ta upp sig till bil­fi­len, vil­ket kal­las ”val­fri­het”.

Om fot­gäng­a­re och cyklister ir­rar i bil­fi­len, då blir bi­lis­ten skyl­dig att sän­ka far­ten men ty­värr in­te by­ta upp sig till tun­nel­ba­ne­spå­ren, vil­ket kal­las att ”sit­ta med svar­te pet­ter”. Folks­sa­gan sä­ger: ”kat­ten på råt­tan på re­pet”.

Helt ana­logt sä­ger la­gen: hal­kan på gång­ba­nan, fot­gäng­a­ren på cy­kel­ba­nan, cy­keln i bil­fi­len, bi­lis­ten på bromspe­da­len. Är det­ta sant? Den­na lag­tolk­ning gäl­ler tills tings­rät­ten har sagt nå­got an­nat.

”Det där kan du lugnt fort­sät­ta med - det kan du ald­rig bli rap­por­te­rad för” sä­ger po­li­sen år­tion­de ef­ter år­tion­de.

Al­la fot­gäng­a­re, kom nu ihåg lag­tvång­et att boj­kot­ta gång­ba­nan om cy­kel­ba­nan el­ler bil­fi­len är mind­re hal, så slip­per ni frak­tu­rer! (Väg­tra­fik­för­ord­ning­en om­fat­tar ej tomt­mark, så det är fullt lag­ligt att halka om­kull på tomt­mark såsom in­ner­går­dar, ka­jer och par­ker in­klu­si­ve park­vä­gar).

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? HALKA. Rik­tig vin­ter ska­par stän­digt de­batt om snöröj­ning och vem som har fö­re­trä­de till det plo­ga­de.
FO­TO: MOSTPHOTOS HALKA. Rik­tig vin­ter ska­par stän­digt de­batt om snöröj­ning och vem som har fö­re­trä­de till det plo­ga­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden