Mitt i Upplands Väsby

Sy­na­de min op­ti­ker – kan jag ång­ra mitt köp av glas­ö­go­nen?

-

FRÅ­GA: Jag gjor­de ett syn­test och köp­te ett par glas­ö­gon hos en op­ti­ker. Glas­ö­go­nen kän­des in­te alls bra och jag van­de mig ald­rig vid dem. Op­ti­kern har för­sökt ju­s­te­rat dem fy­ra gång­er ut­an re­sul­tat.

Till slut fick jag nog och gick till en an­nan op­ti­ker för att gö­ra en ny syn­un­der­sök­ning. Den op­ti­kern kun­de kon­sta­te­ra att mi­na glas­ö­gon är all­de­les för star­ka. Jag vill hell­re kö­pa ett par nya glas­ö­gon hos den nya op­ti­kern och und­rar om jag kan gö­ra det. SVAR: En­ligt kon­su­ment­köpla­gen har du rätt att kla­ga på en va­ra med ur­sprung­ligt fel i tre år. Då kan du krä­va att säl­ja­ren ska gö­ra om och gö­ra rätt, det vill sä­ga ge dig ett par glas­ö­gon med rätt styr­ka. Dä­re­mot be­hö­ver du in­te tå­la hur många för­sök som helst.

Om op­ti­kern in­te kla­rar av att rät­ta till sam­ma fel ef­ter två gång­er kan istäl­let krä­va att ”hä­va kö­pet”. Det in­ne­bär att du läm­nar till­ba­ka glas­ö­go­nen och får till­ba­ka di­na peng­ar.

Om du där­ef­ter går till en an­nan op­ti­ker och kö­per lik­vär­di­ga glas­ö­go­nen men till ett dy­ra­re pris kan du un­der vis­sa för­ut­sätt­ning­ar krä­va ska­de­stånd på mel­lan­skill­na­den.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? KONSUMENTL­EVERANS. Vad gör jag om Post­nord in­te le­ve­re­rar mitt pa­ket?
FO­TO: MOSTPHOTOS KONSUMENTL­EVERANS. Vad gör jag om Post­nord in­te le­ve­re­rar mitt pa­ket?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden