Mitt i Upplands Väsby

”Ald­rig har en krö­ni­ka jag skri­vit fått så­dant gen­svar.”

- Re­dak­tio­nenRe­dak­tio­nen Stockholm

Tack Sig­tu­na­bor­na! Att Mitt i nu star­tar en ny tid­ning här är fak­tiskt tack va­re in­vå­nar­na själ­va.

– Det är bå­de in­vå­nar­na, po­li­ti­ker och fö­re­ta­ga­re i Sig­tu­na som har mej­lat och ringt oss un­der hös­ten, al­la med det star­ka öns­ke­må­let om att star­ta en tid­ning, vil­ket är jät­te­ro­ligt, sä­ger Pa­trik Vin­cent, vd på Mitt i.

I hös­tas var han till­sam­mans med An­na Ban­sell, af­färs­om­rå­des­chef för Stock­holm Nord/ Väst, och träf­fa­de oli­ka fö­re­ta­gar­för­e­ning­ar i kom­mu­nen för att dis­ku­te­ra för­ut­sätt­ning­ar­na för en ny lo­kal­tid­ning.

– Det vi­sa­de sig fin­nas ett stort in­tres­se och bra för­ut­sätt­ning­ar, och det är det som är så häf­tigt. När jag se­dan skrev i lo­ka­la fa­ce­book­grup­per att det of­fi­ci­ellt var klart att vi skul­le star­ta, tog det ba­ra någ­ra tim­mar in­nan det kom in hund­ra­tals gil­la­mar­ke­ring­ar och hur­ra­rop i kom­men­tarsfäl­tet.

Ska fun­ge­ra som en lä­ger­eld

För­ra som­ma­ren la­des tid­ning­en Sig­tu­na­byg­den ned, vil­ket in­ne­bär att kom­mu­nin­vå­nar­na blev av med sin en­da rik­ti­ga lo­kal­tid­ning.

Pa­trik Vin­cent me­nar att tid­ning­en är ett av de vik­ti­gas­te fun­da­men­ten i en fun­ge­ran­de lo­kal­de­mo­kra­ti.

– Det ska va­ra en lä­ger­eld och en ge­men­sam an­ge­lä­gen­het som al­la kan sam­las kring. När den för­ra lo­kal­tid­ning­en för­svann in­såg nog många hur vik­tig en lo­kal­tid­ning är för att få ve­ta vad som hän­der i sin bygd, en tid­ning be­hövs för att sam­häl­let ska hål­las ihop.

Visst finns det and­ra tid­ning­ar som går att pre­nu­me­re­ra på, men Mitt i Sig­tu­na är en gra­tis­tid­ning som ges ut till al­la hus­håll.

– Vi vill gö­ra en rik­tig lo­kal­tid­ning som ska hand­la om li­vet i Sig­tu­na. Den ska va­ra en spe­gel av sam­häl­let, sä­ger Pa­trik Vin­cent.

Näs­ta helg, den 27 feb­ru­a­ri, kom­mer det förs­ta ry­kan­de färs­ka num­ret av Mitt i Sig­tu­na ut.

 ??  ?? Pa­trik Vin­cent, vd.
UTKAST. Snart får Sig­tu­na sin egen Mitt i-tid­ning.
NY TID­NING. Näs­ta vec­ka kom­mer förs­ta num­ret av Mitt i Sig­tu­na, där­med har kon­cer­nen 39 lo­ka­la tit­lar och som täc­ker i prin­cip he­la Stock­holms­re­gi­o­nen.
Pa­trik Vin­cent, vd. UTKAST. Snart får Sig­tu­na sin egen Mitt i-tid­ning. NY TID­NING. Näs­ta vec­ka kom­mer förs­ta num­ret av Mitt i Sig­tu­na, där­med har kon­cer­nen 39 lo­ka­la tit­lar och som täc­ker i prin­cip he­la Stock­holms­re­gi­o­nen.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden