Mitt i Upplands Väsby

Snart ett år med co­ro­na – fö­re­ta­ga­re om ut­ma­ning­ar­na.

NYTT. Kre­a­ti­va lös­ning­ar när pan­de­min slog till

- FRUKT. Char­lot­te Ar­weds­son 0707- 87 20 78 char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se Turkey · Foodora · Dagens Industri

Lunch­gäs­ter som för­svann och frukt­le­ve­ran­ser som av­bo­ka­des över en helg. När co­ro­na­pan­de­min slog till tving­a­des Väs­bys fö­re­ta­ga­re att tän­ka i nya ba­nor.

UPP­LANDS VÄS­BY

Ett år med co­ro­na är snart till än­da, men pan­de­min är långt ifrån över. Många av Väs­bys fö­re­ta­ga­re har haft det tufft. In­te minst re­stau­rang­er­na.

– Lunch­gäs­ter­na för­svann när många bör­ja­de job­ba hem­i­från. Kväl­lar­na har än­då va­rit okej, sä­ger Ha­kan De­len, som se­dan 2012 till­sam­mans med pap­pa Ömer dri­ver Väs­by kol­grill på Central­vä­gen.

De har ta­git bort sitt­plat­ser i re­stau­rang­en och gle­sat ut mel­lan bor­den, des­in­fi­ce­rar ex­tra myc­ket och har ställt fram hand­sprit.

– Jag är väl­digt pe­tig och nog­grann, sä­ger Ömer De­len.

Hämt­mat

Många gäs­ter har be­ställt hämt­mat och ta­git emot kas­sen ut­an­för re­stau­rang­en. Väs­by kol­grill an­slöt sig även i ok­to­ber till hem­le­ve­rans­tjäns­ten Foodo­ra.

De hyr av Väs­by­hem och har fått viss hjälp med hy­ran.

– Det känns bra, det är vik­tigt att upp­skat­ta den hjälp man får. Visst ha­de vi kun­nat få mer hjälp, men vi ha­de ock­så kun­nat få noll hjälp, sä­ger Ha­kan De­len.

Han skö­ter pap­per­s­job­bet och pap­pa Ömer la­gar ma­ten, som lik­som fa­mil­jen har si­na röt­ter i Tur­ki­et. Kol­bäd­den i ”Pap­pas grill” har just tänts, men det gäl­ler att in­vän­ta rätt glöd.

– An­nars blir köt­tet in­te gott, sä­ger Ömer och ryn­kar på nä­san.

Hem­lig­he­ten till god mat an­ser han, ef­ter 40 år i i bran­schen, är en bra ma­ri­nad och en stor dos hem­lig kär­lek.

– Jag bör­jar snap­pa upp li­te av den där hem­li­ga kär­le­ken, sä­ger Ha­kan och skrat­tar.

Tap­pa­de 70 pro­cent

För Väs­by­ba­se­ra­de Frukt­de­a­len, som le­ve­re­rar frukt till ar­bets­plat­ser, såg allt bra ut när 2019 gick mot sitt slut. De ha­de bli­vit ut­sed­da till årets ga­sell­fö­re­tag av Da­gens In­du­stri och Årets fram­tids­fö­re­tag av Väs­by Pro­mo­tion.

– På en vec­ka tap­pa­de vi 70 pro­cent av om­sätt­ning­en, sä­ger vd:n Mikael Eng­qvist.

Han be­rät­tar att fö­re­ta­get har ge­nom­gått ett stål­bad med per­mit­te­ring­ar, upp­säg­ning­ar, kost­nads­stryp­ning och mins­ka­de kon­tor­sy­tor. Men ock­så att nya idéer har fötts, in­te minst när det gäl­ler triv­sel.

– Många har fått höj- och sänk­bart skriv­bord hem­ma och er­go­no­misk stol av sin ar­bets­gi­va­re. Näs­ta steg är triv­sel, att man som ar­bets­gi­va­re ger det lil­la ex­tra och upp­munt­rar per­so­na­len där hem­ma. Många kanske bor en­sam­ma och när de so­ci­a­la kon­tak­ter­na för­svin­ner är det lätt att man bör­jar må då­ligt.

Oli­ka te­ma­box­ar

Mikael Eng­qvist be­rät­tar att de har sat­sat på oli­ka te­ma­box­ar där frukt, fi­ka, te och kaf­fe kan in­gå och le­ve­re­ras hem i stäl­let för till kon­to­ret.

– Väs­bys fö­re­ta­ga­re bör­jar få upp ögo­nen för att det be­hövs nå­got ex­tra till hem­ma­job­bar­na. I ju­las fick vi en be­ställ­ning på tom­te­lu­va, ro­li­ga jul­glas­ö­gon och fi­ka till fö­re­ta­gets di­gi­ta­la glöggming­el. Det är vik­tigt att må bra på ar­bets­plat­sen, även när den är hem­ma.

Det känns bra, det är vik­tigt att upp­skat­ta den hjälp man får.

 ??  ??
 ??  ?? TUFFT. Ömer De­len dri­ver Väs­by kol­grill med so­nen Ha­kan De­len. ”Det har va­rit tufft, men vi käm­par på.”
TUFFT. Ömer De­len dri­ver Väs­by kol­grill med so­nen Ha­kan De­len. ”Det har va­rit tufft, men vi käm­par på.”
 ?? FOTO: PRI­VAT ?? Mikael Eng­qvist och An­ton Häg­ström på Frukt­de­a­len fick tän­ka om re­jält.
FOTO: PRI­VAT Mikael Eng­qvist och An­ton Häg­ström på Frukt­de­a­len fick tän­ka om re­jält.
 ?? FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON ??
FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden