Mitt i Upplands Väsby

Vi­lun­da­hal­len slår upp por­tar­na igen

Vi­lun­da­hal­len har nu åter öpp­nat ef­ter vat­ten­ska­dan i ja­nu­a­ri. För gym­nas­tik­klub­ben kan dock för­stör­da red­skap bli en rik­tigt dyr histo­ria.

- Char­lot­te Ar­weds­son 0707-87 20 78 char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se Upplands Vasby

UPP­LANDS VÄS­BY Gla­da ny­he­ter för Väs­bys id­rotts­för­e­ning­ar: Vi­lun­da­hal­len har öpp­nat igen. Men för gym­nas­tik­klub­ben är det en lång väg till­ba­ka.

Den 21 ja­nu­a­ri drab­ba­des Vi­lun­da­hal­len av en om­fat­tan­de vat­ten­ska­da – ba­ra da­gar in­nan an­lägg­ning­en skul­le öpp­na igen för ung­dom­sid­rot­ten.

Det var ett dag­vat­ten­rör i Vi­lun­da­hal­lens in­ner­tak som brast. Vat­ten for­sa­de in i hal­len och or­sa­ka­de sto­ra ska­dor på ny­lag­da golv, ut­rust­ning och ny­re­no­ve­ra­de för­råd.

Pro­gno­sen för att åter­stäl­la hal­len var osä­ker, men ny­li­gen kun­de Mats Gruf­man vid kul­tur- och fri­tids­kon­to­ret kom­ma med det gla­da beske­det att den åter kun­de öpp­na.

– Gol­vet i A-hal­len kan åter­stäl­las så pass att det går att an­vän­da för nor­malt bruk un­der vå­ren. Det pla­ne­ras att by­tas i som­mar.

Gol­vet i B- hal­len ser ut att ha kla­rat sig bätt­re och be­hö­ver tro­ligt­vis in­te by­tas ut.

Kan bli en dyr histo­ria

Upp­lands Väs­by gym­nas­tik­klubb är den för­e­ning som har drab­bats hår­dast av vat­ten­ska­dan. Gym­nas­tik­mat­tor för en halv mil­jon kro­nor för­stör­des.

– Vi har al­la vå­ra red­skap för tram­po­lin och trupp i ett för­råd i an­slut­ning till Ahal­len. När jag kom dit stod al­la mat­tor i vat­ten, sä­ger Thérè­se Nord­fors, kas­sör i för­e­ning­en.

Även om gym­nas­tik­klub­ben har sin ut­rust­ning för­säk­rad kan det bli en dyr histo­ria. Trots låg själv­risk är ål­ders­av­dra­get stort.

Slut­no­tan kan gå på upp till 300 000 kro­nor, en­ligt Thérè­se Nord­fors..

– Det kom­mer vi ald­rig att kla­ra. Det här var det säms­ta som kun­de hän­da.

 ?? FOTO: PRI­VAT ?? FÖR­STÖR­DA. Gym­nas­tik­klub­ben fick si­na mat­tor för­stör­da på grund av vat­ten­ska­dan.
FOTO: PRI­VAT FÖR­STÖR­DA. Gym­nas­tik­klub­ben fick si­na mat­tor för­stör­da på grund av vat­ten­ska­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden