Mitt i Upplands Väsby

Tack för all re­spons om mejlsvar!

- LOU­I­SE BORNHALL Re­dak­tör Pra­ta med mig! lou­i­se.bornhall @mit­ti.se

För ett par vec­kor se­dan upp­ma­na­de jag po­li­ti­ker och and­ra makt­ha­va­re att in­te göm­ma sig bakom mejlsvar när vi jour­na­lis­ter vill stäl­la frå­gor. Ald­rig har en krö­ni­ka jag skri­vit fått ett så stort gen­svar! Ni som hört av er är jour­na­lis­ter, po­li­ti­ker – och fram­för allt med­bor­ga­re.

Från en rad oli­ka kom­mu­ner har in­vå­na­re skri­vit att de upp­le­ver att det blir allt svå­ra­re att få kon­takt med po­li­ti­ker och tjäns­te­män för att få svar på si­na frå­gor. Och så finns ock­så dem som hört av sig och rik­tat strål­kas­tar­na mot mig och mi­na jour­na­list­kol­le­gor. Man har pe­kat på att vi har ett an­svar att grans­ka, va­ra kri­tis­ka och stäl­la följd­frå­gor.

Själv­klart har vi ett vik­tigt upp­drag i att ja­ga svar och stäl­la kri­tis­ka frå­gor. Men vi mås­te ock­så få för­ut­sätt­ning­ar till det. Ty­värr har det bli­vit var­dag att pub­li­ce­ring av ar­tik­lar skjuts upp för att an­sva­rig ska få en är­lig chans att sva­ra. Och så kom­mer till sist – ef­ter upp­re­pa­de in­ter­vju­för­fråg­ning­ar un­der fle­ra da­gar, ibland vec­kor – ett platt mejl där sva­ren får en att und­ra om mot­ta­ga­ren ens läst frå­gor­na. Se­dan to­tal ra­di­o­tyst­nad när man hör av sig med följd­frå­gor.

Jag har full för­stå­el­se för att in­ter­vju­per­so­ner in­te kan släp­pa allt de har för han­den och sva­ra på studs. Men som per­son i makt­po­si­tion har man ett an­svar att ta sig tid att sva­ra och stå upp för be­slut som man fat­tat.

Fle­ra po­li­ti­ker har hört av sig till mig ef­ter krönikan och bli­vit be­kym­ra­de, och in­ty­gat att de gär­na stäl­ler upp på te­le­fo­nin­ter­vju­er när jour­na­lis­ter ring­er, oav­sett äm­ne.

Up­pen­bar­li­gen finns det de som fat­tat gre­jen. Låt oss hop­pas att ni får vi­sa vägen fram­åt, och in­te de som göm­mer sig bakom en mur av kom­mu­ni­ka­tö­rer, pressek­re­te­ra­re, på­stådd tids­brist och mejl.

Up­pen­bar­li­gen finns det de som fat­tat gre­jen.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden