Mitt i Upplands Väsby

De vill ha finsk pro­fil på VNG

-

Fy­ra väns­ter­par­tis­ter har läm­nat in en mo­tion om att in­rät­ta en finsk pro­fil på Väs­by nya gym­na­si­um.

Mo­tio­nä­rer­na skri­ver att ”Upp­lands Väs­by är ett finskt för­valt­nings­om­rå­de med en hög an­del be­folk­ning med fins­ka röt­ter. Se­dan lång tid till­ba­ka är det möj­ligt att väl­ja finsk­språ­kig för­sko­la och grund­sko­la som syf­tar till ak­tiv två­språ­kig­het och stär­kan­de av den sve­rige­fins­ka kul­tu­rel­la iden­ti­te­ten.”

Men se­dan tar det stopp.

”För när­va­ran­de finns det i stock­holms­re­gi­o­nen ing­et gym­na­sie­pro­gram med finskt språk och kul­tur i fo­kus.”

Kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slu­ta­de på mån­da­gen att över­läm­na mo­tio­nen till kom­mun­sty­rel­sen för be­red­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden