Mitt i Upplands Väsby

TIDSLINJEN · Ett år med co­ro­na

- Health · Stockholm · Iran

Co­ro­na­vi­ru­set klas­sas som all­män­far­ligt och sam­hälls­far­ligt, vil­ket gör att Smitt­skydd Stock­holm kan be­slu­ta om ka­ran­tän, av­spärr­ning och att in­di­vi­der ska un­der­sö­kas.

Förs­ta po­si­ti­va

provsva­ret, en per­son som an­länt från Iran.

Be­söks­för­bud

in­förs på äldre­bo­en­den.

Förs­ta döds­fal­let,

en äld­re pa­ti­ent som vår­da­des på in­ten­siv­vårds­av­del­ning på Ka­ro­lins­ka. Det rå­der brist på and­nings­skydd, plast­för­klä­den och des­in­fek­tions­me­del.

För­bud mot all­män­na sam­man­koms­ter med fler än 500 del­ta­ga­re. För­bud mot all­män­na sam­man­koms­ter skärps till max 50 per­so­ner.

De förs­ta all­män­na rå­den med­de­las: mins­kad träng­sel i bu­ti­ker och kol­lek­tiv­tra­fik, ar­be­ta hem­i­från, tvät­ta och spri­ta hän­der, stan­na hem­ma vid mins­ta sym­tom, och för 70+ och risk­grup­per gäl­ler att und­vi­ka att vis­tas bland folk.

Re­kord i co­vid

vår­den – 1 099 pa­ti­en­ter på sjuk­hus, varav 217 i in­ten­siv­vård.

Smitt­skydd Stock

holm stäng­er kro­gar på grund av träng­sel.

Prov­tag­nings­ka

pa­ci­te­ten är up­pe i 40 000 tes­ter/vec­ka.

58 pa­ti­en­ter vår­das på sjuk­hus med co­vid, varav 14 på iva.

An­ta­let smit­ta­de

för­dubb­las vec­ka för vec­ka. To­talt har 25 046 fall kon­sta­te­rats. För­bud mot all­män­na sam­man­koms­ter skärps till max 8 per­so­ner.

Al­ko­hol­för­sälj­ning

på kro­gen för­bjuds ef­ter kloc­kan 20.

Vac­ci­na­tio­ner mot

co­vid-19 star­tar vid äldre­bo­en­den.

Nya re­kom­men­da

ti­o­ner om mun­skydd i kol­lek­tiv­tra­fi­ken un­der rus­nings­tid.

Till­fäl­lig pan­de­mi

lag trä­der i kraft som gör det möj­ligt att snab­ba­re stänga ner vid ökad smitt­sprid­ning. Bland an­nat mås­te bu­ti­ker, gym och sportan­lägg­ning­ar be­grän­sa an­ta­let be­sö­ka­re så att var­je per­son får minst tio kvadrat­me­ter. Ut­an­för ska det tyd­ligt skyl­tas om hur många som får vis­tas i lo­ka­len sam­ti­digt.

Vac­cin­sam­ord­na­ren

i Re­gi­on Stock­holm kon­sta­te­rar att 74 pro­cent av de ut­lo­va­de vac­cin­do­ser­na för feb­ru­a­ri ute­bli­vit. Det är 418 000 fär­re do­ser. Även i pro­gno­sen för mars ju­ste­ras vac­cin­le­ve­ran­sen nedåt med 44 pro­cent. De i fas 2 får nu vän­ta på vac­cin till en bit in i mars.

 ?? FOTO: VERONICA JO­HANS­SON ?? RE­DO. In­fek­tions­kli­ni­ken vid Ka­ro­lins­ka i Hud­dinge vi­sa­de upp sin skydds­mun­de­ring i bör­jan av 2020 och var be­redd att ta emot co­ro­na­smit­ta­de. Men det var svårt att fö­re­stäl­la sig vad som kom­ma skul­le.
FOTO: VERONICA JO­HANS­SON RE­DO. In­fek­tions­kli­ni­ken vid Ka­ro­lins­ka i Hud­dinge vi­sa­de upp sin skydds­mun­de­ring i bör­jan av 2020 och var be­redd att ta emot co­ro­na­smit­ta­de. Men det var svårt att fö­re­stäl­la sig vad som kom­ma skul­le.
 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? STÄLL­DE UPP. Många fri­vil­li­ga har hjälpt till un­der pan­de­min. I Fars­ta star­ta­des en till­fäl­lig för­klä­des­fa­brik.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN STÄLL­DE UPP. Många fri­vil­li­ga har hjälpt till un­der pan­de­min. I Fars­ta star­ta­des en till­fäl­lig för­klä­des­fa­brik.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden