Mitt i Upplands Väsby

Vo­lon­tä­rer med rätt att hjäl­pa

- Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se Du Qinglin

UPP­LANDS VÄS­BY Ett tryggt och sä­kert sätt att få hjälp. Så be­skri­ver Fre­dy Du­ran job­bet som FRG, Fri­vil­li­ga re­surs­grup­pen, har gjort i Väs­by un­der året.

Du kän­ner igen dem på de blå­gu­la väs­tar­na. Vo­lon­tä­rer från FRG, Fri­vil­li­ga re­surs­grup­pen, är någ­ra av ak­tö­rer­na som un­der året har hjälpt till i Väs­by på oli­ka sätt. Nu se­nast un­der vac­ci­ne­ring­en av vård­per­so­nal i Vi­lund­a­par­ken och i Mes­sing­en.

– Jag kän­ner mig jät­te­stolt över vå­ra vo­lon­tä­rer, de bi­drar verk­li­gen till sam­hälls­nyt­tan, sä­ger Fre­dy Du­ran, FRG-an­sva­rig.

Drygt 20-ta­let fri­vil­li­ga har un­der pan­de­min hjälpt till med att hand­la mat och gå ären­den åt äld­re och per­so­ner i risk­grupp.

– Vi är in­te många, men vi är väl­digt ef­fek­ti­va, sä­ger Fre­dy Du­ran.

FRG, som är ett av­tals­ba­se­rat kon­cept för att sam­la fri­vil­li­ga för­svars­or­ga­ni­sa­tio­ners kom­pe­ten­ser på lo­kal ni­vå, finns i he­la lan­det. I Väs­by har man fun­nits se­dan 2016 och al­la FRG­re­sur­ser är ut­bil­da­de och kva­li­tets­säk­ra­de ge­nom Sve­ri­ges Ci­vil­för­svars­för­bund.

Ak­ti­ve­ras vid kris

– Kom­mu­nen ak­ti­ve­rar FRG vid en kris och al­la vå­ra vo­lon­tä­rer är in­ter­vju­a­de och kon­trol­le­ra­de, vil­ket är en stor trygg­het för de som be­hö­ver hjälp, sä­ger Fre­dy Du­ran.

Han be­rät­tar att vo­lon­tä­rer­na finns i al­la åld­rar, vis­sa job­bar på di­stans på grund av pan­de­min och kan läg­ga någ­ra tim­mar i vec­kan på att hjäl­pa till.

– Men vi be­hö­ver bli fler. Det ger otro­ligt myc­ket att kän­na att man kan hjäl­pa till. Al­la kan bi­dra med nå­got.

 ?? FOTO: PRI­VAT ?? ” KAN BLI FLER”. Fre­dy Du­ran, FRG-an­sva­rig i Väs­by, efterlyser fler vo­lon­tä­rer till Fri­vil­li­ga re­surs­grup­pens ar­be­te.
FOTO: PRI­VAT ” KAN BLI FLER”. Fre­dy Du­ran, FRG-an­sva­rig i Väs­by, efterlyser fler vo­lon­tä­rer till Fri­vil­li­ga re­surs­grup­pens ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden