Mitt i Upplands Väsby

Po­li­sen och kom­mu­nen ska hjäl­pas åt

- Crime · Society · Domestic Violence · Violence and Abuse · Upplands Vasby · Sollentuna Municipality

VÄS­BY. Po­li­sen har skri­vit en över­ens­kom­mel­se om sam­ver­kan med kom­mu­ner­na Upp­lands Väs­by, Sol­len­tu­na och Sig­tu­na för 2021/2022. Ak­tö­rer­na ska bland an­nat sam­ar­be­ta för att mins­ka hän­del­ser som bi­drar till otrygg­het på of­fent­lig plats, mot­ver­ka re­kry­te­ring till kri­mi­nel­la nät­verk och ut­veck­la av­hop­par­verk­sam­het

– I vårt lo­kal­po­lis­om­rå­de har vi fle­ra ut­ma­ning­ar. Vi har pro­blem med nät­verks­re­la­te­rad brotts­lig­het, nar­ko­ti­ka, våld i hem­met och otrygg­hets­ska­pan­de ung­doms­gäng på vis­sa plat­ser, sä­ger Christof­fer Boh­man, chef för lo­kal­po­lis­om­rå­de Sol­len­tu­na.

 ?? FOTO: LEIF OLDENBURG ?? LARM. Po­li­sen fick larm om en be­ru­sad man som höll på att bli påkörd av en buss, men man­nen hit­ta­des ald­rig. Ar­kiv­bild.
FOTO: LEIF OLDENBURG LARM. Po­li­sen fick larm om en be­ru­sad man som höll på att bli påkörd av en buss, men man­nen hit­ta­des ald­rig. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden