Mitt i Upplands Väsby

Pro­gnos: En må­nad för att la­ga räl­sen

OLYCKA. Kristoffer Tam­sons (M) vill se en lagänd­ring för att pen­del­tåg ska pri­o­ri­te­ras

- To­mas Stark Stockholm · Sollentuna Municipality · Swedish Television · Storstockholms Lokaltrafik

SOL­LEN­TU­NA Det kom­mer att ta minst fy­ra vec­kor att la­ga den tra­si­ga tågräl­sen ef­ter olyc­kan då ett gods­tåg spå­ra­de ur i Hägg­vik i för­ra vec­kan.

Det var vid 02.30-ti­den nat­ten mot i tors­dag för­ra vec­kan som ett gods­tåg spå­ra­de ur vid sta­tio­nen i Hägg­vik.

Olyc­kan led­de till ska­dor på kon­takt­led­ning­ar, räls och mark­ma­te­ri­al – och or­sa­ka­de to­tal­stopp i tra­fi­ken.

Så små­ning­om kun­de tå­gen bör­ja rul­la igen men stör­ning­ar­na var fort­satt sto­ra. Det var fär­re tåg och tå­gen norrut stan­na­de in­te i Sol­len­tu­na, Hägg­vik, Norr­vi­ken el­ler Ro­te­bro me­dan tå­gen sö­derut in­te stan­na­de i Hägg­vik.

På fre­da­gen bär­ga­des sto­ra de­lar av tå­get då de 13 förs­ta vag­nar­na och lo­ket flyt­ta­des, me­dan de ba­kers­ta vag­nar­na flyt­ta­des nat­ten mot lör­dag för­ra hel­gen.

He­la sträc­kan läggs om

Ska­dor­na på spå­ret är så om­fat­tan­de att he­la sträc­kan från Sol­len­tu­na till Ro­te­bro mås­te läg­gas om.

– Fy­ra till sex vec­kor kom­mer det ta, och det be­ror myc­ket på hur tem­pe­ra­tu­ren ute be­ha­gar att bli, sä­ger Tra­fik­ver­kets press­chef Bengt Ols­son till P4 Stock­holm.

Ha­ve­ri­kom­mis­sio­nen har va­rit på plats och in­spek­te­rat järn­vägs­an­lägg­ning­en för att kun­na ta be­slut om olyc­kan ska ut­re­das.

Jag kan in­te för­stå var­för vi år ef­ter år hål­ler fast vid gam­la reg­ler.

Tap­pa­de hju­lax­eln

Klart är att två kilo­me­ter räls för­stör­des då fle­ra vag­nar spå­ra­de ur och den sista vag­nen tap­pa­de hju­lax­eln.

– Där­med for den fram och till­ba­ka he­la vägen hit till Hägg­vik och slog sön­der en hel del av järn­vägs­an­lägg­ning­en och in­til­lig­gan­de spår, sä­ger Kjell Back­man, pro­jekt­le­da­re på Tra­fik­ver­ket, till SVT.

Ef­ter olyc­kan har SL satt in er­sätt­nings­bus­sar på den drab­ba­de sträc­kan och man hop­pas kun­na släp­pa på mer tra­fik suc­ces­sivt sam­ti­digt som ar­be­tet med den nya räl­sen på­går.

Vid sta­tio­nen i Hägg­vik finns to­talt fy­ra spår, varav två an­vänds för norr­gå­en­de tåg och två för sö­der­gå­en­de. Ef­tersom så­väl pen­del­tåg som fjärr- och re­gi­o­nal­tåg tra­fi­ke­rar sträc­kan blir det trångt och kö­er upp­står nu när hälf­ten av spå­ren in­te kan an­vän­das.

Fjärr­tåg pri­o­ri­te­ras

Of­ta får fjärr­tå­gen kö­ra fö­re pen­del­tå­gen. Nu vill tra­fik­re­gi­onråd Kristoffer Tam­sons (M) vill se en lagänd­ring.

– Jag kan in­te för­stå var­för vi år ef­ter år hål­ler fast vid gam­la reg­ler som gör att pen­del­tåg med 100 000-tals dag­li­ga re­se­nä­rer pri­o­ri­te­ras ner och får kom­ma på un­dan­tag till för­mån för många gång­er tom­ma el­ler näs­tan tom­ma fjärr­tåg, sä­ger han till P4 Stock­holm.

Det är järn­vä­gens gäl­lan­de pri­o­ri­te­rings­ord­ning som sä­ger att sträc­kans längd pri­o­ri­te­ras fö­re an­ta­let re­se­nä­rer. Hän­del­sen i Hägg­vik stäl­ler det­ta på sin spets, me­nar Kristoffer Tam­sons som har skic­kat in en hem­stäl­lan till re­ge­ring­en om en lagänd­ring.

 ?? FOTO: FRI­DA BROOKE ?? SPÅ­RA­DE UR I HÄGG­VIK. Gods­tå­get för­stör­de två kilo­me­ter räls.
FOTO: FRI­DA BROOKE SPÅ­RA­DE UR I HÄGG­VIK. Gods­tå­get för­stör­de två kilo­me­ter räls.
 ?? FOTO: STE­FAN KÄLLSTIGEN ?? LAGÄND­RING. Kristoffer Tam­sons (M), tra­fik­re­gi­onråd i Stock­holm vill att pen­del­tå­gen pri­o­ri­te­ras när det blir trångt.
FOTO: STE­FAN KÄLLSTIGEN LAGÄND­RING. Kristoffer Tam­sons (M), tra­fik­re­gi­onråd i Stock­holm vill att pen­del­tå­gen pri­o­ri­te­ras när det blir trångt.
 ?? FOTO: TO­MAS STARK ?? HÖGERTRAFI­K. Ar­lan­da Ex­press viss­lar för­bi sta­tio­nen i Hägg­vik norrut på ett av de två spå­ren som nor­malt en­dast tra­fi­ke­ras av sö­der­gå­en­de tåg.
FOTO: TO­MAS STARK HÖGERTRAFI­K. Ar­lan­da Ex­press viss­lar för­bi sta­tio­nen i Hägg­vik norrut på ett av de två spå­ren som nor­malt en­dast tra­fi­ke­ras av sö­der­gå­en­de tåg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden