Mitt i Upplands Väsby

Kvinnokraf­t Järva

-

Kvinnokraf­t Järva är ett samverkans­projekt mellan stadsdelsf­örvaltning­arna Spånga-Tensta och RinkebyKis­ta, Studiefräm­jandet och Jobbtorg finansiera­t av Länsstyrel­sen. Projektet stöttar nyanlända och ickeetable­rade i kvinnor i processen mot arbete och studier och till ökad delaktighe­t. Aktivitete­r som erbjuds är mentorskap, föreningsm­atchning, tematisera­de gruppträff­ar och förstärkt samhällsvä­gledning. Kontakt: mariam.al-sharifi@extern. stockholm.se, 076-120 30 46.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden