Mitt i Upplands Väsby

Jag var osä­ker, men nu vill jag ha vac­ci­net

Sa­mah Zay­toun var in­te ens sä­ker på om co­vid-19 fanns på rik­tigt. En stu­die­cir­kel på Teams där en lä­ka­re för­kla­ra­de fak­ta och sva­ra­de på frå­gor fick hen­ne att tän­ka om. ”Det här bor­de va­ra ob­li­ga­to­riskt för al­la”, sä­ger hon.

- Text: Pet­ter Beck­man Adam Tensta

STORT BE­HOV. Fort­fa­ran­de sak­nas in­for­ma­tion på oli­ka språk

Sa­mah Zay­toun har egent­li­gen mer aku­ta be­kym­mer att tän­ka på.

Det till­fäl­li­ga hy­res­kon­trak­tet i Stads­ha­gen där hon bor med si­na sex barn är på väg att ta slut och hon vet in­te just nu var fa­mil­jen ska få tak över hu­vu­det. Co­ro­na och vac­ci­na­tions­frå­gan kom­mer där­för li­te i and­ra hand.

– Men jag blir sam­ti­digt allt­mer oro­lig för smit­tan. Jag vå­gar knappt pus­sa och kra­ma bar­nen läng­re. Jag läng­tar ba­ra ef­ter att få till­ba­ka var­da­gen, att kun­na gå ut och gö­ra sa­ker med bar­nen igen.

Fram till för ett par vec­kor se­dan ha­de Sa­mah ock­så väl­digt li­te kun­skap om co­ro­na­vi­ru­set. Hon li­ta­de in­te alls på in­for­ma­tio­nen hon fick via me­di­er­na, var­ken om smit­to­ris­ken el­ler om vac­ci­net. Det gjor­de hen­ne osä­ker.

– Det känns som att al­la me­di­er lju­ger. Jag ser bil­der i so­ci­a­la me­di­er på hur svens­kar ver­kar le­va på som van­ligt. Man ser att det är fullt i tun­nel­ba­nan och på bus­sar­na. Jag bör­ja­de miss­tän­ka att det in­te stäm­mer, att det in­te finns nå­gon co­ro­na, sä­ger hon.

Det känns som att al­la me­di­er lju­ger. Jag ser bil­der i so­ci­a­la me­di­er på hur svens­kar ver­kar le­va på som van­ligt.

Där­för blev hon glad när hon för någ­ra vec­kor se­dan blev in­bju­den till en stu­die­cir­kel på Teams om co­ro­na­vi­ru­set, ord­nad av Stu­di­e­främ­jan­det och pro­jek­tet Kvin­no­kraft

Jär­va. En spe­ci­a­list­lä­ka­re, To­mas Örnstedt, be­rät­ta­de om vac­ci­nets histo­ria, pre­sen­te­ra­de fak­ta och sva­ra­de på kvin­nor­nas frå­gor om bi­verk­ning­ar och and­ra ris­ker. Allt över­sat­tes till ara­bis­ka för dem som be­höv­de.

– Det gjor­de att jag änd­ra­de mig. Jag var jät­te­o­ro­lig in­nan och vil­le in­te alls ta vac­ci­net. Men han för­kla­ra­de på rätt sätt. Nu kom­mer jag att ta vac­ci­net när det blir min tur, sä­ger Sa­mah Zay­toun.

– Dess­utom fick jag ve­ta att jag till­hör en risk­grupp ef­tersom jag är över­vik­tig. Så nu läng­tar jag ef­ter vac­ci­net än­nu mer. Mi­na barn ha­de in­te hel­ler in­for­ma­tio­nen. Men nu ef­ter cir­keln har jag kun­nat för­kla­ra för dem.

Ma­ri­am Al-Sha­ri­fi är stads­dels­mam­ma och an­ställd på med­bor­gar­kon­to­ret i Tens­ta. Hon är med och tol­kar un­der in­ter­vjun. Sa­mah pra­tar li­te svens­ka, men be­hö­ver än­då över­sätt­ning­hjälp.

– Al­la skul­le be­hö­va gå en sån här stu­die­cir­kel. Det bor­de va­ra ob­li­ga­to­riskt för al­la som in­te kan lä­sa och skri­va – för al­la som är ar­bets­lö­sa, al­la som är sva­ga i svens­ka språ­ket, sä­ger Sa­mah Zay­toun. Ma­ri­am Al-Sha­ri­fi hål­ler med:

– Det vo­re jät­te­bra. Vi har mas­sor av kvin­nor här som in­te ens kan skri­va sitt namn. För dem vo­re det bra om de kan mö­ta en lä­ka­re an­sik­te mot an­sik­te, så att al­la får rätt in­for­ma­tion, sä­ger hon.

– Vi för­sö­ker spri­da kun­ska­pen så gott vi kan. Vi har en whats up-grupp där många mam­mor är med. Men vi har in­te så myc­ket in­for­ma­tion på oli­ka språk som vi kan spri­da. Det är det som be­hövs.

Hur myc­ket vet för­äld­rar­na ni träf­far?

– Det finns de som in­te tror att vac­ci­net är till för al­la, ut­an ba­ra för dem med bra eko­no­mi. Den in­for­ma­tion som folk får i dag är sånt som sprids från gran­nar till gran­nar, men det är myc­ket fel­ak­tig­he­ter. Det vi vill ha rik­tig in­for­ma­tion från sta­den, så att al­la för­står var­för det är vik­tigt att vac­ci­ne­ra sig, sä­ger Ma­ri­am Al-Sha­ri­fi.

Fad­wa Aqel, för­äld­ra­ut­bil­da­re in­om Stu­di­e­främ­jan­det, höll i stu­die­cir­keln.

– Vi fick ge­ne­rellt bra feed­back. De tyck­te att de fick bra in­for­ma­tion. Själv var jag osä­ker in­nan, men ef­ter den här träf­fen vill jag vac­ci­ne­ra mig, sä­ger hon.

 ??  ?? SÄK­RA­RE NU. Sa­mah Zay­toun (till hö­ger) är myc­ket nöjd med stu­die­cir­keln om Co­vid-19. Ma­ri­am Al-Sha­ri­fi job­bar som stads­dels­mam­ma i Jär­va och ser ett stort in­for­ma­tions­be­hov.
SÄK­RA­RE NU. Sa­mah Zay­toun (till hö­ger) är myc­ket nöjd med stu­die­cir­keln om Co­vid-19. Ma­ri­am Al-Sha­ri­fi job­bar som stads­dels­mam­ma i Jär­va och ser ett stort in­for­ma­tions­be­hov.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden