Mitt i Upplands Väsby

Även äld­re bor­de ha möj­lig­het att be­ta­la

- Ugg­lan Sweden · European Union · Upplands Vasby · Du Qinglin

Att bli äld­re el­ler rent av gam­mal i Sve­ri­ge är be­tyd­ligt svå­ra­re än i många and­ra EU län­der där man tar mer hän­syn till den äld­re män­ni­skans för­må­ga och vill­kor. Bl.and an­nat har vi ju sett den sto­ra död­lig­he­ten på äldre­bo­en­den i Sve­ri­ge jäm­fört med till ex­em­pel öv­ri­ga Nor­den.

När det gäl­ler di­gi­ta­li­se­ring­en av fi­nans­mark­na­den är det än­nu tyd­li­ga­re. En po­li­ti­ker sa ny­li­gen att Sve­ri­ge för­mod­li­gen blir det förs­ta helt kon­tant­fria lan­det i vår del av värl­den. Som om det skul­le va­ra nå­got att va­ra stolt över. Det är i så fall ba­ra ett be­vis på att här lå­ter man mark­na­den och kom­mu­ner­na kö­ra över de äld­re och tvinga många att av­stå från de­lar av sam­hälls­ser­vicen.

I Upp­lands Väs­by hör man att många äld­re in­te åker till kom­mu­nens cen­tra­la de­lar för att ut­rät­ta ären­den på grund av att man in­te kla­rar av att par­ke­ra där ba­ra mo­bil­te­le­fon och ap­par kan an­vän­das för att par­ke­ra. Ett så­dant om­rå­de är till ex­em­pel Central­vä­gen och sta­tions­om­rå­det. Tills gans­ka ny­li­gen kun­de man stå gra­tis i 30 mi­nu­ter och be­ta­la med mynt. Nu kan man in­te ens an­vän­da kort. Var­för kan in­te kom­mu­nen ser­va si­na in­vå­na­re med p-au­to­ma­ter som ac­cep­te­rar kort? Se hur bra det fun­kar vid Dan­de­ryds sjuk­hus. Du tryc­ker in ditt bil­num­mer, drar kor­tet, anger en be­räk­nad tid. Chec­kar snabbt ut när du åker och be­ta­lar för den tid du stått. Det är till och med enkla­re än att knap­pa på mo­bi­len i oli­ka ap­par.

Vi får väl se vad re­ge­ring­ens ut­red­ning om den grund­läg­gan­de sam­hälls­ser­vicen att kun­na be­ta­la le­der till. Kanske idé för bå­de kom­mu­ner och fö­re­tag att in­te ha för bråt­tom med en­bart di­gi­ta­li­se­ra­de be­tal­nings­möj­lig­he­ter fram tills ut­red­ning­en re­do­vi­sas hös­ten 2022. Kanske dags att slu­ta med kly­schan att al­la män­ni­skor är li­ka myc­ket vär­da.

 ?? FOTO:MOSTPHOTOS ?? SVÅRT. Ap­par och mo­bil­be­tal­ning kan gö­ra det svårt för äld­re att be­ta­la.
FOTO:MOSTPHOTOS SVÅRT. Ap­par och mo­bil­be­tal­ning kan gö­ra det svårt för äld­re att be­ta­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden