Mitt i Upplands Väsby

Var­för ge djur­in­du­strin co­ro­na-fri­se­del?

- Jo­nas Nor­berg CO­RO­NA. Sweden · Stockholm · Cory Booker · United States of America

Nya mu­te­ra­de co­ro­na­vi­rus kan ut­lö­sa en tred­je våg i Sve­ri­ge.

Hål­la av­stånd, und­vi­ka stör­re so­ci­a­la sam­man­hang och tvät­ta hän­der­na of­ta är själv­klar­he­ter för de fles­ta i Stock­holm.

Men var­för ger vi djur­in­du­strin co­ro­na-fri­se­del?

Djur­in­du­strin är vår tids sto­ra vi­rus­bomb. Det be­ror på den mi­se­rab­la livsmil­jön. En bur­hö­na le­ver på en A4-yta och en 100 ki­los gris har en box­y­ta mind­re än en kvadrat­me­ter. Träng­seln är ex­trem och dju­ren baj­sar ner varand­ra.

Det blir för­bju­det att av­la nya kul­lar av min­kar i Sve­ri­ge un­der 2021 på grund av risk för nya co­vid-19-mu­ta­tio­ner. Men det är ba­ra top­pen på is­ber­get. Se­na­tor Co­ry Boo­ker ar­be­tar för att för­bju­da djur­in­du­strin i USA. Det är nöd­vän­digt om vi vill ha en fram­tid fri från pan­de­mi­er.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? Kan pan­de­mi­er spri­das snab­ba­re på grund av djur­in­du­strin?
FOTO: MOSTPHOTOS Kan pan­de­mi­er spri­das snab­ba­re på grund av djur­in­du­strin?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden