Mitt i Upplands Väsby

Psykiatrim­ottagninga­r för småbarn öppnar

- Ingrid Johansson

Små barn med psykisk ohälsa och deras familjer ska nu fångas upp. Sex mottagning­ar med specialist­kompetens i den här sortens frågor öppnar nästa år.

Nu ska det bli lättare för små barn och deras föräldrar som drabbats av psykisk ohälsa att få hjälp. Nästa år öppnas sex nya mottagning­ar runt om i regionen för barn 1–5 år.

– Det här är en investerin­g i barnen, med tidig upptäckt, tidiga insatser och stöd till familjerna, säger Susanne Nordling (MP), ordförande i Region Stockholms psykiatrib­eredning.

Specialist­kompetens

Hittills har det inte funnits någon samlad specialist­kompetens för så små barn inom primärvård­en.

De sex mottagning­arna för 0–5-åringar kommer att öppna i egna lokaler, eller inrymmas hos andra vårdgivare, till exempel de Barnoch ungdomsmed­icinska mottagning­arna.

Tanken är också att de ska samarbeta med barnmorske­mottagning­arna och barnavårds­centralern­a.

– Det viktiga är att de får geografisk spridning, så att inte alla hamnar inne i stan, säger Nordling.

Satsningen kostar 30 miljoner kronor och regionen har nu inlett en upphandlin­g. I januari räknar man med att mottagning­arna börjar komma på plats.

 ?? FOTO: PRESS ?? PSYKISK OHÄLSA. Att fånga upp småbarns psykiska ohälsa är en investerin­g, enligt Susanne Nordling (MP).
FOTO: PRESS PSYKISK OHÄLSA. Att fånga upp småbarns psykiska ohälsa är en investerin­g, enligt Susanne Nordling (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden