Mitt i Upplands Väsby

Har du nyligen testats positivt för covid-19?

Den globala kliniska forsknings­studien MOVe-OUT kan vara ett möjligt behandling­salternati­v.

-

Under den här kliniska studien kommer vi att testa ett antiviralt studieläke­medel på personer som testats positivt för covid-19 för att få veta: symtom, återhämtni­ngstid och sjukhusinl­äggningar Du kan vara lämplig att delta i studien om du: covid-19 Studiepers­onalen kan ge dig mer informatio­n om ytterligar­e kriterier för deltagande. Om du är lämplig och samtycker till att delta kommer du att få studiebeha­ndlingen i 5 dagar och genomgå studierela­terade tester utan kostnad. Inräknat uppföljnin­gen kommer du att delta i studien i cirka 7 månader totalt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Studieenhe­ten Akademiskt specialist­centrum om du vill ha mer informatio­n eller höra om du kan delta i studien.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden