4tim­mar

Aktiv Träning (Sweden) - - NYHETER -

el­ler mer fram­för te­ven per dag ger 50 % stör­re risk för att ut­veck­la hjärt­sjuk­dom jäm­fört med om man tit­tar på te­ve mind­re än två tim­mar per dag. Det vi­sar en stu­die där 3 500 ame­ri­ka­ner följ­des un­der åt­ta år. Den vi­sa­de ing­en skill­nad för sjuk­doms­ris­ken hos per­so­ner med stil­la­sit­tan­de jobb re­sp. med ak­ti­va jobb.

Käl­la: Jrnl of the Ame­ri­can He­art Ass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.