VAR DET FUSK?

Khalid Skah [10 000 m]

Aktiv Träning (Sweden) - - TOPP 10 -

När den ma­roc­kans­ke lö­pa­ren Khalid Skah tog emot sin guld­me­dalj vid OS i Bar­ce­lo­na 1992, sked­de det un­der hög­ljud­da bu­rop från publi­ken som an­såg att han ha­de fus­kat till sig se­gern på 10 000 m. I den kon­tro­ver­si­el­la fi­na­len låg Skah i tä­ten till­sam­mans med keny­a­nen Ri­chard Che­li­mo när de var­va­de Ska­hs lands­man Ham­mou Bou­tayeb som låg näst sist. Men i stäl­let för att ge plats åt le­dar­na i lop­pet kun­de man un­der de föl­jan­de var­ven se hur Bou­tayeb väx­el­vis för­sök­te dra åt Skah och stö­ra Che­li­mo. Det lik­na­de en med­ve­ten tak­tik där de två ma­roc­ka­ner­na för­sök­te för­stö­ra keny­a­nens lopp. Täv­lings­do­mar­na såg vad som hän­de och en av dem för­sök­te t.o.m. kropps­li­gen att hål­la till­ba­ka Bou­tayeb ut­an fram­gång. Det slu­ta­de med att Skah spur­ta­de i mål som vin­na­re. Han dis­kva­li­fi­ce­ra­des först, men be­slu­tet änd­ra­des ef­ter ma­roc­kans­ka pro­tes­ter.

Khalid Skah (i mit­ten) be­dy­ra­de att han in­te viss­te vad Bou­teyeb höll på med. Dis­kva­li­fi­ka­tio­nen drogs se­na­re till­ba­ka och Skah fick sin guld­me­dalj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.