FRUKT

Aktiv Träning (Sweden) - - TOPP 10 -

Des­sa små häl­so­bom­ber är propp­ful­la med an­to­cy­a­ni­ner, någ­ra av de kraf­ti­gas­te an­tiox­i­dan­ter­na, som är bra för tarm­flo­ran och skyd­dar i stort sett allt i krop­pen.

Björn­bär

Lik­som and­ra blåa bär ger de dig mas­sor av stär­kan­de an­tiox­i­dan­ter och de har ett högt fi­be­r­in­ne­håll, vil­ket sät­ter fart på mat­smält­ning­en. Ba­ra när det gäl­ler mäng­den C-vi­ta­min hal­kar björn­bär ef­ter and­ra sor­ter.

TIPS: Kö­per du hem frys­ta bär från stor­mark­na­den, så ko­ka dem i en mi­nut fö­re ser­ve­ring. Där­med slip­per du pro­ble­met med even­tu­el­la bak­te­ri­er.

BLÅ­BÄR Blå­bär

Ba­ra två nä­var blå­bär täc­ker en tred­je­del av ditt dags­be­hov av C-vi­ta­min, som bland an­nat ut­gör en vik­tig bygg­sten för star­ka struk­tu­rer i le­der och se­nor. De nyt­ti­gas­te bä­ren är de som är blå­li­la rakt ige­nom. I Skan­di­na­vi­en väx­er de of­tast vilt.

Svar­ta vin­bär

Svar­ta vin­bär ham­nar of­ta i skug­gan av blå­bär, men det är in­te helt rätt­vist. Hälso­mäs­sigt står sig näm­li­gen svar­ta vin­bär bra mot blå­bär. Utö­ver att mat­cha in­ne­hål­let av an­tiox­i­dan­ter har svar­ta vin­bär ock­så fy­ra gång­er så myc­ket kost­fib­rer som blå­bär.

Avo­ka­do

Låt dig in­te skräm­mas av de många ka­lo­ri­er­na. Den bru­na sten­fruk­ten med det mju­ka frukt­köt­tet är ing­et mind­re än en nä­rings­mäs­sig full­träff. Den är näm­li­gen rik på fib­rer som främ­jar mat­smält­ning­en och mät­tar bra, fet­ter som är bra för hjär­tat och an­tiox­i­dan­ter som skyd­dar krop­pen.

Ba­nan

Mätt­nads­vär­det är myc­ket hög­re än det du får via and­ra ty­per av fruk­ter. Sam­ti­digt är ba­na­ner bå­de mag- och blod­soc­ker­vän­li­ga. En en­da ba­nan in­ne­hål­ler dess­utom in­te mer än 100 ka­lo­ri­er. VISS­TE DU ATT

... ba­na­ner är ett bil­ligt al­ter­na­tiv till de ener­gi­ge­lé­er som finns i sport­af­fä­rer­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.