FISK & KÖTT

Aktiv Träning (Sweden) - - TOPP 10 -

De ut­gör of­ta en myc­ket li­ten del av vår kost. Och det är synd ef­tersom ha­vets fruk­ter är så bra rent nä­rings­mäs­sigt.

Rä­kor SKAL­DJUR

Kom­bi­na­tio­nen av mät­tan­de pro­te­in och ma­gert kött gör rä­kor till bra smal­mat. De rosa­fär­ga­de skal­dju­ren är ock­så ri­ka på se­len som stär­ker im­mun­för­sva­ret. TIPS! Kö­per du frys­ta rä­kor bör du ti­na dem lång­samt, gär­na i kyl­skåpet, för att be­va­ra mesta möj­li­ga smak.

Muss­lor

Har du järn­brist kan du gär­na äta muss­lor. Köt­tet från skal­dju­ren in­ne­hål­ler näm­li­gen myc­ket mer järn än van­ligt kött – och minst li­ka myc­ket pro­te­in. Dess­utom är fet­t­in­ne­hål­let lågt varav det mesta är av den nyt­ti­ga ty­pen.

Om fis­ken ”stjäl” plats från köt­tet får du i dig mas­sor av nyt­ti­ga ol­jor och spa­rar in på mät­tat fett och salt.

Mak­rill

Om du är dep­pig kan mak­rill va­ra lös­ning­en. Det fe­ta fisk­köt­tet som du nog of­tast äter i to­mat­sås är näm­li­gen en ut­märkt käl­la till D-vi­ta­min som hö­jer hu­mö­ret och stär­ker tän­der­na och ske­let­tet. TIPS! Ät mak­rill i to­mat­sås i stäl­let för t.ex. ton­fisk i ol­ja. Det finns myc­ket mer ome­ga 3-fett­sy­ror i en burk med mak­rill.

Sill

Klas­si­kern på jul­bor­det är bra för hjär­tat, den hö­jer hu­mö­ret och stär­ker im­mun­för­sva­ret – och så är den bil­lig och god.

FET FISK Lax

Om du väl­jer kva­li­tets­lax får du in­te ba­ra en bra sma­kupp­le­vel­se – du får även i dig D-vi­ta­min i så sto­ra mäng­der att i stort sett ing­et an­nat livs­me­del kan mat­cha det.

Kyck­ling­bröst

Ma­ger, pro­te­in­rik och pris­värd. Det finns många an­led­ning­ar att äta kyck­ling­fi­lé.

Till skill­nad från fläsk- och nöt­kött har can­cer­fors­kar­na hel­ler in­te sett nå­gon ökad can­cer­risk med att äta kött från få­gel – även vid en hög kon­sum­tion.

Bul­jong

Om det blir li­te kyck­lings­krov över ef­ter kvälls­ma­ten kan du pas­sa på att ko­ka bul­jong på det. Det kon­cen­tre­ra­de av­ko­ket är fyllt med kol­la­gen som stär­ker bå­de ditt im­mun­för­svar och di­na le­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.