En stil­la tek­nik­re­vo­lu­tion

Aktiv Träning (Sweden) - - TESTRESULT­AT - Las­se Lyh­ne,

Vi har tes­tat trä­nings­kloc­kor med gps:er än­da se­dan tid­ning­en lan­se­ra­des 2009. Det har hänt mas­sor se­dan dess, och 2015 var ett år som ut­märk­te sig li­te ex­tra. Då blev kloc­kor­na run­da och mind­re, samt hand­ledspuls och färgskär­mar var nytt. Se­dan dess har ut­veck­ling­en mest hand­lat om stil­mäs­si­ga för­änd­ring­ar, även om det skett en del tek­nis­ka för­bätt­ring­ar. Och trots att årets kloc­kor lik­nar fjol­å­rets, så är de nya klart bätt­re. Bätt­re na­vi­ge­rings­möj­lig­he­ter, snab­ba­re pro­ces­so­rer och mer da­ta. Det är svårt att tän­ka sig att det kan hän­da myc­ket mer, men det sa vi även ifjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.