Sladd­löst lyx­ljud

Aktiv Träning (Sweden) - - TESTRESULT­AT -

Med mo­del­len E8 Motion har B&O ta­git si­na tråd­lö­sa lyx­hör­lu­rar E8 in i trä­nings­värl­den och gym­lo­ka­ler­na. Och hör­lu­rar­na fun­ge­rar över­ras­kan­de bra.

B&O BEOPLAY E8 MOTION

Pris: 3 750 kr

Fak­ta: Äk­ta tråd­lö­sa in-ear-hör­lu­rar, bru­soch vat­ten­re­si­sten­ta, sladd­fritt ladd­nings­fo­dral, fle­ra gum­miving­ar och si­li­kon­prop­par.

Ge­nom åren har vi tes­tat en rad oli­ka B&O-hör­lu­rar för tuff och ac­tion­fylld träning – ut­an att vi nå­gon­sin har bli­vit sär­skilt im­po­ne­ra­de. Men, men, med Motion, som den här va­ri­an­ten av B&O:s po­pu­lä­ra och äk­ta tråd­lö­sa E8-hör­lu­rar he­ter, kan vi kon­sta­te­ra att form­gi­var­na hos lyx­mär­ket nu änt­li­gen har fat­tat vad det hand­lar om.

Först och främst har man sett till att var­ken svett, fukt el­ler damm kan på­ver­ka el­ler för­stö­ra des­sa – dy­ra – öron­prop­par. Och så sit­ter Motion för­vå­nans­värt bra – bå­de när man trä­nar hårt in­ne på gym­met och ute på löprun­dan. In­te ens när vi svet­ta­des som mest in­ne på ett varmt och in­stängt gym, loss­na­de de el­ler åk­te ur öro­nen. Den go­da pass­for­men häng­er ihop med en bra kom­bi­na­tion av en stöd­jan­de gum­mivinge och en si­li­kon­propp (el­ler skum­propp) som når en bit in i hör­sel­gång­en. Des­sa med­föl­jer i oli­ka stor­le­kar för att man ska kun­na an­pas­sa pass­for­men in­di­vi­du­ellt.

Med den tät­slu­tan­de pass­for­men föl­jer det dock ock­så med en nå­got in­stängd käns­la som kanske in­te al­la per­so­ner upp­skat­tar. Men har man inga pro­blem med det kan man se fram emot en ren och bra ljud­bild som t.o.m. de mest kri­tis­ka hör­lursmot­stån­dar­na nog kom­mer att bli över­ras­ka­de över, och man kan lätt upp­nå en ljud­ni­vå – bå­de med mu­sik och pratra­dio – som hörs bra även i bull­ri­ga mil­jö­er, till ex­em­pel väl­fyll­da gym.

Na­vi­ge­ring­en kan som tur är skö­tas via öron­prop­par­na – med kor­ta el­ler läng­re be­rö­ring­ar av den ena el­ler den and­ra en­he­ten. Man kan t.ex. hö­ja och sän­ka lju­det, by­ta mel­lan lå­tar, be­sva­ra mo­bil­sam­tal och ak­ti­ve­ra Si­ri. Det är dock li­te för­vir­ran­de och lätt att glöm­ma – sär­skilt om man står med ga­lop­pe­ran­de hög puls och t.ex. för­sö­ker sva­ra på ett sam­tal. Det tar ock­så ett tag in­nan man har koll på al­la tryck­kom­bi­na­tio­ner. Men det kan man stå ut med. Lik­som att öron­prop­par­na in­te är de mins­ta på mark­na­den.

Li­te synd är det dock att B&O fort­sät­ter att sät­ta hut­lö­sa pri­ser på si­na pry­lar. Även om det är lyx.

SLUT­SATS: Lyx­i­ga tråd­lö­sa hör­lu­rar för al­la ak­ti­va som en­dast nö­jer sig med det bäs­ta när det gäl­ler de­sign och funk­tio­na­li­tet – även om det kos­tar li­te väl myc­ket.

Väl­sit­tan­de, många an­pass­nings­möj­lig­he­ter, bra ljud, väl­fun­ge­ran­de tek­nik, många bra funk­tio­ner. In­stängd käns­la, ”touchen”, pri­set.

Na­vi­ge­ring­en sker med små touch­knap­par på den ena el­ler and­ra öron­prop­pen. Funk­tio­ner­na tar ett tag att vän­ja sig vid.

Si­li­kon­prop­par­na finns i fle­ra stor­le­kar och kan by­tas ut för bäs­ta pass­form. Det gäl­ler även de små gum­miving­ar­na.

Om hör­lu­rar­na får slut på ström kan de snabb­lad­das på 10 mi­nu­ter i etu­i­et för en tim­mes lyss­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.