RYGG OCH AR­MAR

Aktiv Träning (Sweden) - - GUIDE -

Al­ter­ne­ran­de fram­åt­böjd rodd är bra om man är stel i ryg­gen ef­ter en lång dag på kon­to­ret. Att kun­na sta­bi­li­se­ra länd­ryg­gen och ma­gen sam­ti­digt som ar­mar­na väx­el­vis pend­lar upp och ned med hant­lar­na, bi­drar till en stark och frisk rygg. Rö­rel­sen lik­nar den man gör när man ha­lar in ett rep. Ryg­gen, ar­mar­na och ma­gen trä­nas.

Steg 1 Böj höf­ten och lu­ta dig fram­åt med ett höft­brett av­stånd mel­lan föt­ter­na. Håll vik­ter­na fram­för knä­na.

Steg 2 Dra upp hö­ger han­tel mot ma­gen och sänk sam­ti­digt ned väns­ter han­tel mot gol­vet.

Steg 1 Dra nu upp väns­ter han­tel till ma­gen och sänk sam­ti­digt ned hö­ger han­tel. Fort­sätt 10–12 gång­er med re­sp. arm.

An­tal: 3 x 10–12 re­pe­ti­tio­ner.

Tem­po: Sänk och lyft vik­ter­na i ett lugnt tem­po.

Låt in­te han­teln dra dig åt nå­got håll så att du vri­der på över­krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.