High tech i min trä­ning

Aktiv Träning (Sweden) - - INNEHÅLL - Ri­chard Kingstad

Här på Ak­tiv Trä­nings re­dak­tion gil­lar vi verk­li­gen när det kom­mer nya spän­nan­de tren­der och in­no­va­tio­ner i trä­nings­värl­den. Och på sisto­ne har ett par så­da­na sett da­gens ljus – bäg­ge med ur­sprung i ny avan­ce­rad tek­nik – som är väl vär­da att näm­na här. Watt­mät­ning har cy­klis­ter­na an­vänt sig av med stor gläd­je i åra­tal – så­väl täv­lingscy­klis­ter som mer se­ri­ö­sa mo­tio­nä­rer – och nu har tu­ren kommit till lö­par­na.Änt­li­gen sä­ger nog många. För tack va­re ut­veck­ling­en av små smar­ta sen­so­rer, kom­pa­tib­la med t.ex. trä­nings­kloc­kor, kan man nu steg för steg av­lä­sa sin s.k. po­wer-out­put – och en hel mas­sa an­nat som to­talt sett myc­ket väl kan re­vo­lu­tio­ne­ra sät­tet vi löp­trä­nar och täv­lar på. Pre­cis som puls­trä­ning­en gjor­de när den tek­ni­ken dök upp på sin tid. Läs mer om watt­mät­ning på si­dan 16. Ban­bry­tan­de är ock­så den nya ge­ne­ra­tio­nen rull­trä­na­re. Ja, det hand­lar fak­tiskt in­te om rull­trä­na­re som vi är va­na vid dem, ut­an om su­pera­van­ce­ra­de high tech­cyklar ut­an hjul för in­om­hus­bruk. Fle­ra till­ver­ka­re lan­se­rar s.k. in­do­or bi­kes, som tar den vir­tu­el­la cy­kel­trä­ning­en till näs­ta ni­vå och näs­tan gör cy­kelupp­le­vel­sen där­hem­ma så na­tur­tro­gen att bi­lis­ter­na myc­ket väl snart kan se fram emot att ha vägar­na för sig själ­va (igen). Så långt tror och hop­pas jag dock in­te att det går. Men ta gär­na en

smyg­titt på fe­no­me­net på si­dan 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.