160 MIL LÅNG TÄVLING GE­NOM ÖDE­MAR­KEN

Idi­ta­rod Trail In­vi­ta­tio­nal (ITI), Alas­ka [160 mil]

Aktiv Träning (Sweden) - - EXTREMA LOPP I SNÖ OCH KYLA -

Idi­ta­rod Trail In­vi­ta­tio­nal skry­ter om att det är värl­dens längsta ult­ra­ma­ra­ton vin­ter­tid. 160 mil till fots, på ski­dor el­ler på mtb över frus­na fjor­dar, sjö­ar och flo­der, och ge­nom sko­gar och bergs­ked­jor går sträc­kan i USA:s nord­li­gas­te stat, Alas­ka. Det är ett näs­tan helt öde om­rå­de. Lop­pet ge­nom­förs i febru­a­ri/mars varje år då det är bi­tan­de kallt, och det har hänt att del­ta­ga­re fått am­pu­te­ra fing­rar el­ler tår på grund av för­frys­ning­ar. Lop­pet är ett s.k. själv­för­sörj­nings­lopp. Det in­ne­bär att man får kla­ra sig själv på egen hand. Det vän­tar inga lä­ger med varm mat på kväl­lar­na, ut­an man so­ver i sin sov­säck un­der bar him­mel och får själv slä­pa med sig all ut­rust­ning. Det är med and­ra ord ing­et lopp för ama­tö­rer. Man mås­te ock­så ha ge­nom­fört 56-mi­lasträc­kan två gång­er för att ha en chans att få del­ta på den läng­re sträc­kan. Man mås­te ock­så kun­na be­vi­sa att man kan över­le­va i vild­mar­ken.

Det tar of­tast mel­lan 13 dygn för de snab­bas­te och upp till 30 dygn för de lång­sam­mas­te att ta sig i mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.