ENERGIPASS.

Ett ef­fek­tivt och ro­ligt in­ter­vall­pass som ger fart och ut­hål­lig­het.

Aktiv Träning (Sweden) - - INNEHÅLL -

Så kal­la­de py­ra­midin­ter­val­ler gör dig till en snab­ba­re och ut­hål­li­ga­re lö­pa­re.

In­ter­val­ler är en vik­tig trä­nings­ingre­di­ens för att man ska kun­na ut­veck­las som lö­pa­re, och ett av de bäs­ta och ef­fek­ti­vas­te sät­ten att ge­nom­fö­ra de på är med s.k. py­ra­midin­ter­val­ler.

Py­ra­mid­struk­tu­ren in­ne­bär att läng­den på in­ter­val­ler­na ökar till en viss punkt, var­ef­ter den mins­kar igen. I vårt kon­kre­ta pass lö­per vi 400-, 600-, 800-, 1 200-, 800-, 600- och 400-me­tersin­ter­val­ler upp och ned i en py­ra­mid­lik­nan­de form. In­ter­vall­pas­set är lät­tast att ge­nom­fö­ra på en löp­ar­ba­na, där ett varv är 400 me­ter.An­nars kan en gps-kloc­ka va­ra användbar.

Py­ra­midin­ter­val­ler är lät­ta­re att över­skå­da än ett klas­siskt pass som 5 x 1 000 me­ter, ef­tersom in­ter­val­ler­na blir kor­ta­re när man nått halv­vägs. Det har dock ock­så en rad fy­si­o­lo­gis­ka för­de­lar och ger bå­de fart och ut­hål­lig­het, sam­ti­digt som du stär­ker din för­må­ga att kän­na om du hål­ler rätt fart.

Upp­bygg­na­den av in­ter­vall­pas­set är no­ga ge­nom­tänkt, ef­tersom vi får job­ba med fart, löp­stil och kraft un­der de kor­ta in­ter­val­ler­na, och med ut­hål­lig­het och men­tal styr­ka un­der de läng­re. Där­för ska du lö­pa snab­ba­re på 400- och 600-me­tersin­ter­val­ler­na än på 800 och 1 200 me­ter. Prö­va att dis­po­ne­ra kraf­ter­na så att du lö­per li­ka snabbt ut­för som upp­för i py­ra­mi­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.