NOR­DEN RUNT PÅ EN VÅGTOPP

I no­vem­ber i fjol drog den nors­ke surf­fo­to­gra­fen Hall­vard Koll­veit iväg på ett även­tyr, som un­der ett års tid ska ta ho­nom runt he­la Nor­den i jak­ten på den per­fek­ta vå­gen.

Aktiv Träning (Sweden) - - NYHETER - Samsung.com

När vi sä­ger sur­f­ning, tän­ker du kanske på vi­ta sand­strän­der, pal­mer, sol­brän­da sur­fa­re i bad­shorts el­ler bi­ki­ni och plat­ser som Ha­waii el­ler Ba­li. Men den ex­o­tis­ka spor­ten be­hö­ver in­te alls ut­spe­la sig på tro­pis­ka bredd­gra­der. Nor­den är med dess oänd­li­ga kust­lin­je och fre­kven­ta blåsvä­der ett mek­ka för folk som ja­gar den per­fek­ta vå­gen.

Det är ut­gångs­punk­ten för den nors­ke surf­fo­to­gra­fen Hall­vard Koll­veit, som i sam­ar­be­te med tek­nik­jät­ten Samsung har lan­se­rat pro­jek­tet Ar­ctic Surf.

Syf­tet är att ska­pa upp­märk­sam­het, dels på så kal­lad kall­vat­tens­sur­f­ning som de se­nas­te 5–7 åren har ökat i po­pu­la­ri­tet in­om sur­f­nings­värl­den, dels på den uni­ka nor­dis­ka na­tu­ren.

Det är ock­så en hyll­ning till al­la sur­fa­re som by­ter ut si­na tun­na bad­byx­or mot tjoc­ka våt­dräk­ter av ne­opren, och solkräm mot frost­sä­kert va­se­lin.

Pro­jek­tet startade i Kö­pen­hamn i no­vem­ber 2019, när Koll­veit och film­fo­to­gra­fen Jo­nat­han Ström­berg pac­ka­de en skåp­bil med cam­ping­pry­lar och sur­f­nings­ut­rust­ning och drog iväg på ett även­tyr som res­ten av det här året ska ta dem runt till de mest spek­ta­ku­lä­ra sur­f­nings­om­rå­de­na i Nor­den.

Hit­tills har de fil­mat och sur­fat vid bl.a. Klit­möl­ler på den dans­ka väst­kus­ten, Lo­fo­ten och Hod­de­vik i Nor­ge och Väst­fjor­dar­na på Is­land. De har cam­pat på strän­der­na och levt på grill­mat och kok­kaf­fe, me­dan de har vän­tat på den per­fek­ta vå­gen och det per­fek­ta lju­set att fo­to­gra­fe­ra den i.

Pro­jek­tet, som för­vän­tas på­gå till ok­to­ber i år, kan föl­jas i re­al­tid på Sams­ungs webb­plats och ska ock­så re­sul­te­ra i en do­ku­men­tär­film.

Ky­lan är en ut­ma­ning, men ska­par ock­så helt uni­ka sce­na­ri­er som här i en is­ländsk fjord. När sur­far­na ha­de for­ce­rat den nedi­sa­de stran­den vi­sa­de sig dock vatt­net va­ra för is­fyllt för sur­f­ning.

Lo­fo­ten i Nor­ge är en av Hall­vard Koll­veits fa­vo­rit­plat­ser för sur­f­ning. Här är det den lo­ka­la sur­fa­ren Char­ly Rod­ri­gu­ez som har fång­at den per­fek­ta vå­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.