AL­GER OCH EUKALYPTUS

Ree­bok Flo­atri­de Grow tar be­grep­pet håll­ba­ra lö­par­s­kor till en helt ny ni­vå med en sko till­ver­kad av eu­ka­lyp­tus­fib­rer, al­ger och en mel­lan­su­la ba­se­rad på bö­nor.

Aktiv Träning (Sweden) - - NYHETER -

Be­skriv­ning: Mil­jötänk i al­la de­tal­jer har präg­lat sportsko­in­du­strin i fle­ra år, där man har för­sökt att hål­la igen med ke­mi­ka­li­er­na och till­ver­kat skor och klä­der av åter­vin­nings­bar ny­lon. Ree­bok tar den trenden ett steg vi­da­re med sin Flo­atri­de Grow-sko. Al­la de­tal­jer i den har en mil­jö­med­ve­ten prä­gel och lös­ning­ar­na är någ­ra av de mest ori­gi­nel­la vi har sett. Ovan­de­len är så­le­des till­ver­kad av eu­ka­lyp­tus­fib­rer och be­hand­lad med en alg­ba­se­rad pro­dukt som mot­ver­kar då­lig lukt. Mel­lan­su­lans mju­ka, däm­pan­de skum är till­ver­kad av ett ol­je­extrakt ut­vun­net ur s.k. cas­tor­bö­nor och är så­le­des helt ut­an fos­si­la ol­je­kom­po­nen­ter. Slut­li­gen är yt­ter­su­lan gjord av na­tur­ligt gum­mi från mil­jö­vän­li­ga gum­miträd.

Vår be­döm­ning: För det förs­ta var den tra­di­tio­nel­la Flo­atri­de-skon en ut­märkt löp­sko – lätt, bra däm­pad och myc­ket be­kväm. Ja, den var fak­tiskt så bra att den vann fjol­å­rets sto­ra test av löps­kor här i tid­ning­en. För det and­ra är det im­po­ne­ran­de att se den ori­gi­na­li­tet och fram­å­tan­da som Ree­bok vi­sar prov på i jak­ten på mer mil­jö­vän­li­ga ma­te­ri­al.

Pris: Skon kom­mer ut i bu­ti­ker­na först till hös­ten och har där­för in­te bli­vit pris­satt än­nu, men ef­tersom Ree­boks löps­kor in­te bru­kar va­ra sär­skilt dy­ra så kanske den här mo­del­len ock­så får ett bra pris. ree­bok.com

Flo­atri­de-skon är känd för sin enk­la, men väl­sit­tan­de, ovan­del som in­te gör det svå­ra­re än det är. Den­na mo­dell ser ut att fort­sät­ta på sam­ma lin­je. Det så kal­la­de Flo­atri­de-skum­met är ett av de lät­tas­te och bäst däm­pa­de ma­te­ri­a­len på mark­na­den. Det ger en mjuk, men än­då myc­ket dy­na­misk löp­käns­la. Bå­de al­ger, eukalyptus och cas­tor­bö­nor är in­va­si­va ar­ter som det finns gott om i na­tu­ren. Även på den punk­ten har man tänkt på mil­jön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.