REKORDLÖPA­RÅR

Aktiv Träning (Sweden) - - NYHETER -

Den 1 mars går start­skot­tet för To­kyo Ma­rat­hon. Lop­pet är årets förs­ta s.k. ma­jor, vil­ket är star­ten för 2020 års löp­sä­song. Att 2020 ska bli ett li­ka hän­del­se­rikt lö­parår som det se­nas­te ver­kar dock otro­ligt, för 2019 var på många sätt det bäs­ta lö­parå­ret nå­gon­sin med re­kord på al­la sträc­kor från en eng­elsk mil till maraton.

21,1 km

En pre­sta­tion som fick en hel del upp­märk­sam­het var Ge­off­rey Kamwo­rors

världs­re­kord som sat­tes i Co­pen­ha­gen Half i september. 58.01 min. löp­te keny­a­nen på i för­hål­lan­den som in­te var helt op­ti­ma­la. Någ­ra vec­kor ti­di­ga­re ha­de Bri­gid Kos­gei

sla­git det kvinn­li­ga halv­ma­ra­ton­re­kor­det, då hon sprang på 1.04.28 i Newcast­le.

42,2 km

Årets mest över­ras­kan­de re­kord stod sam­ma Bri­gid Kos­gei för då hon en må­nad se­na­re, med ti­den 2.14.04, kros­sa­de det kvinn­li­ga ma­ra­ton­re­kor­det i Chi­ca­go Ma­rat­hon. Ti­den var 1 min. och 21 sek. snab­ba­re än det ti­di­ga­re re­kor­det.

På sam­ma di­stans löp­te Eli­ud Kipcho­ge un­der kon­trol­le­ra­de, men ic­ke god­kän­da, för­hål­lan­den un­der den ma­gis­ka två­tim­mars­grän­sen när han sprang på 1.59.40 i Wi­en i ok­to­ber.

Det bäs­ta till sist: vår egen Da­vid Nilsson spur­ta­de in på nya svens­ka re­kor­det 2.10.09 i Va­len­cia Ma­rat­hon!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.