Nyc­kel­pass

Aktiv Träning (Sweden) - - PLANERA RÄTT OCH LÖP BÄTTRE -

In­ter­val­ler. Un­der den­na fas er­sätts fart­leks­pas­set av mer kon­kret in­ter­vall­trä­ning, då du lö­per snabbt un­der kor­ta­re pe­ri­o­der följt av en pa­us. Van­li­ga in­ter­vall­pass är 5 x 1 000 me­ter med 3 mi­nu­ters vi­la emel­lan, 4 x 1 600 me­ter med 4 mi­nu­ters vi­la el­ler 10 x 400 me­ter med 1 mi­nuts vi­la, men i prin­cip kan in­ter­val­ler­na va­rie­ras i det oänd­li­ga och ge­nom­fö­ras ef­ter an­ting­en tid el­ler sträc­ka. Ju läng­re din täv­lings­sträc­ka är, desto läng­re bör in­ter­val­ler­na i re­gel va­ra (bå­de var­je en­skild in­ter­vall och den sam­man­lag­da in­ter­vall­mäng­den). Fort­sätt med det pro­gres­si­va tem­po­pas­set – el­ler er­sätt det med kon­kret tem­polöp­ning då du lö­per i en jämn och hög fart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.