Bil­lig gps-kloc­ka med mas­sor av funk­tio­ner

Sig­ma le­ver li­te i skug­gan av Garmin, men det tys­ka fö­re­ta­get bör­jar nu utmana mark­nads­jät­ten på all­var och de­ras förs­ta gps-kloc­ka är de­fi­ni­tivt in­tres­sant. Den har dock någ­ra sva­ga punk­ter.

Aktiv Träning (Sweden) - - TESTRESULT­AT -

SIG­MA ID. TRI

Pris: 1 875 kr In­fo: sig­masport.com

Fak­ta: Gps-kloc­ka till tri­at­lon, löp­ning, cyk­ling och sim­ning. In­byggd puls­mä­ta­re och ba­ro­met­risk höjd­mä­ta­re. Bat­te­ri: max 12 tim med gps.

Sig­ma är ing­en stor ak­tör på vå­ra bredd­gra­der när det hand­lar om cykel­da­to­rer, och de är en än­nu mind­re ak­tör när det gäl­ler trä­nings­kloc­kor. Det vill te­ch­fö­re­ta­get själv­klart gär­na änd­ra på, och det ska de två nya trä­nings­kloc­kor­na med in­byggd gps, ID. Tri och ID. Free, hjäl­pa till med. Den först­nämn­da är tänkt att an­vän­das till tri­at­lon och struk­tu­re­rad trä­ning, me­dan den and­ra har en out­do­or­pro­fil med bl.a. hi­king- och skid­funk­tio­ner.

Om vi tit­tar på spe­ci­fi­ka­tio­ner­na är det ett im­po­ne­ran­de li­tet pa­ket som Sig­ma har satt ihop: gps, hand­ledspuls, ba­ro­met­risk höjd­mä­ta­re, fle­ra avan­ce­ra­de trä­ning­s­och na­vi­ge­rings­funk­tio­ner samt en hål­la­re som gör att kloc­kan kan an­vän­das som cykel­da­tor. Allt till en klart rim­lig pris­bild. Un­der 2 000 kro­nor är det in­te många som kan mat­cha. Lägg där­till att det finns möj­lig­het att lad­da upp run­dor till kloc­kan och an­slu­ta allt från watt­mä­ta­re till puls­bäl­te via blu­e­tooth el­ler Ant+, och du har nå­got som på papp­ret ser ut som ett av de bäs­ta kö­pen på mark­na­den. Men, för det finns ett men även om det in­te är stort: kloc­kan har någ­ra mind­re lyc­ka­de de­tal­jer.

Na­vi­ge­ring­en är li­te krång­lig att hål­la på med, och vis­sa av funk­tio­ner­na döl­jer sig på olo­gis­ka stäl­len i menyn. Ap­pen lik­nar en tek­nik­pryl från 1990-ta­let och är långt ifrån den vi­su­el­la, in­tui­ti­va, färg­gla­da upp­le­vel­se man är bort­skämd med nu­för­ti­den. Skär­men är li­ten och svart­vit, och någ­ra av siff­ror­na är li­te för små.

Puls­mä­ta­ren fun­kar bra till fit­ness och cyk­ling, men säm­re till löp­ning då den of­ta mä­ter steg­fre­kven­sen istäl­let för hjärtryt­men. Över­lag är dock det mesta bra: gps:en är snabb och ex­akt, an­slut­ning­en till mo­bi­len och ex­ter­na sen­so­rer är sta­bil, och al­la funk­tio­ner är an­vänd­ba­ra när man väl har lärt sig dem.

Själ­va hård­va­ran är ock­så bra. Kloc­kan är li­te plastig, men än­då ge­di­gen och tå­lig. Knap­par­na sva­rar di­rekt och arm­ban­det är mjukt och be­kvämt. Och så är den lätt. 42 gram är in­te myc­ket ex­tra att bä­ra på un­der en tri­at­lon­täv­ling.

SLUT­SATS: En rik­tigt spän­nan­de pro­dukt för den som vill gå mot ström­men, ha mas­sor av funk­tio­ner, spa­ra peng­ar och som står ut med ett par prak­tis­ka svag­he­ter för att gö­ra det.

Pris, trä­nings­funk­tio­ner och gps:ens snabb­het och pre­ci­sion.

Osnygg app, in­sta­bil puls­mät­ning och li­te för små siff­ror på skär­men.

En in­no­va­tion är den sma­la LED-lam­pan längst ned på kloc­kan. Den by­ter färg ef­ter vil­ken pul­s­zon du är i – el­ler om du föl­jer en run­da och ska svänga.

Snygg är den in­te, men ap­pen har fle­ra bra funk­tio­ner (som det dock tar ett tag att lä­ra sig).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.