SOC­KER.

Vitt, brunt, klib­bigt, torrt. Soc­ker finns i många for­mer, men spe­lar det egent­li­gen nå­gon roll för din häl­sa om du läg­ger vitt soc­ker el­ler ho­nung på din hav­re­gryns­gröt? Vi har grävt ef­ter sva­ret i soc­ker­skå­len.

Aktiv Träning (Sweden) - - INNEHÅLL -

Är allt soc­ker li­ka onyttigt – el­ler bör man väl­ja nå­gon sär­skild typ av soc­ker fö­re nå­gon an­nan?

Vitt soc­ker är oum­bär­ligt i en soc­kerka­ka, ho­nung sma­kar gott i te­et, och vad är en irish cof­fee ut­an brunt farin­soc­ker? Oli­ka ty­per av soc­ker har oli­ka stil, smak och ut­se­en­de. Men är allt soc­ker li­ka onyttigt?

Soc­ker i den form vi ta­lar om här, som rör­soc­ker, farin­soc­ker och si­rap, är så kal­lat till­satt soc­ker ef­tersom det li­te för­enk­lat är soc­ker som du kan till­sät­ta till mat – till skill­nad från det soc­ker som na­tur­ligt finns i till ex­em­pel frukt, grön­sa­ker och spann­mål. Na­tur­ligt el­ler ej, för myc­ket sött är onyttigt. Det ökar ris­ken för över­vikt ef­tersom du får i dig ka­lo­ri­er som in­te mät­tar, vil­ket gör att krop­pen blir säm­re på att för­brän­na fett. Dess­utom är soc­ker då­ligt för tän­der­na, för­sva­gar im­mun­för­sva­ret och ökar ris­ken för di­a­be­tes.

Bu­ti­ker­nas ut­bud av oli­ka soc­ker­ty­per är över­väl­di­gan­de så det skul­le va­ra bra att ve­ta om det finns nå­gon skill­nad på hur onyt­ti­ga de är. Kan man till ex­em­pel vin­na nå­got ge­nom att väl­ja ho­nung i stäl­let för si­rap och rör­soc­ker istäl­let för vitt soc­ker?

Honung­ens go­da ryk­te

Ho­nung kan skry­ta med att ha bäst ryk­te bland soc­ker­ty­per­na. Den skil­jer sig från de and­ra ty­per­na – in­te minst för att den pro­du­ce­ras av bin som be­ar­be­tar blom­mor­nas nek­tar. Den gyl­le­ne väts­kan har ock­så and­ra för­de­lar. Den är näm­li­gen sö­ta­re än van­ligt soc­ker ef­tersom den in­ne­hål­ler mer frukt­soc­ker som har en sö­ta­re smak. Det gör att du kan an­vän­da li­te mind­re, men än­då få sam­ma söt­ma.

Ho­nung be­står ock­så – lik­som si­rap – av mer vat­ten än van­ligt soc­ker, vil­ket där­med be­ty­der li­te färre ka­lo­ri­er. Ho­nung in­ne­hål­ler cir­ka 327 ka­lo­ri­er per 100 gram mot 400 ka­lo­ri­er för vitt soc­ker. Bå­de ho­nung och si­rap är dock fort­fa­ran­de cir­ka 80 pro­cent soc­ker. Det fly­tan­de söt­nings­med­let har ett li­te läg­re gly­ke­miskt in­dex än sin krit­vi­ta ku­sin, vil­ket be­ty­der att det in­te hö­jer blod­sock­ret li­ka myc­ket, men i prak­ti­ken är skill­na­den li­ten.

Välj det soc­ker du tyc­ker sma­kar bäst och som pas­sar för det du ska ha det till. Och an­vänd det som det njut­nings­me­del det är.

Ho­nung in­ne­hål­ler bå­de vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler samt äm­nen som fun­ge­rar som an­tiox­i­dan­ter i krop­pen. Det är dock i så små mäng­der att man mås­te äta mas­sor av ho­nung för att häl­san ska på­ver­kas. Det gör ock­så att ho­nung jäm­ställs med and­ra ty­per av soc­ker av livs­me­dels­myn­dig­he­ter­na och kan där­för jäm­stäl­las med and­ra tom­ma ka­lo­rikäl­lor. Ho­nung har emel­ler­tid i många år haft ryk­te om sig att ha

an­ti­bak­te­ri­el­la och an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka egen­ska­per, och stu­di­er ty­der på att ho­nung kan ha en po­si­tiv ef­fekt på oli­ka sjuk­do­mar, men det sak­nas fort­fa­ran­de forsk­ning som kan be­kräf­ta så­da­na på­stå­en­den.

Brunt är in­te li­ka med nyt­tigt

Ko­kos­soc­ker lå­ter nyt­ti­ga­re än van­ligt vitt soc­ker. Det kan be­ro på den mer ”na­tur­ligt” bru­na fär­gen och det fak­tum att det of­ta kan kö­pas i häl­so­kost­bu­ti­ker, men ka­lo­ri­in­ne­hål­let är det­sam­ma.

Sock­ret kom­mer lik­som ho­nung från nek­tar, men här är det män­ni­skor och in­te bin som har gjort det hår­da job­bet med att fram­stäl­la sock­ret. Det är – lik­som ho­nung – en aning

mer blod­soc­ker­vän­ligt och in­ne­hål­ler li­te mer mi­ne­ra­ler som järn, mag­ne­sium och ka­li­um.

Åter­i­gen är det så li­te att det in­te gör nå­gon prak­tisk skill­nad, och det är in­te här du ska för­sö­ka tan­ka upp din kropp med nyt­ti­ga nä­rings­äm­nen.

Rör­soc­ker, som kanske ock­så kan se nyt­ti­ga­re ut med sin bru­na look, är i prin­cip vitt soc­ker i för­kläd­nad. Rör­sock­ret har fått sin fi­na ku­lör ef­tersom den har hop­pat över den sis­ta de­len av raf­fi­ne­rings­pro­ces­sen, vil­ket ock­så gör att det in­ne­hål­ler en aning mer av vis­sa mi­ne­ra­ler. Hal­ten är dock så li­ten att häl­so­vins­ten än­då ute­blir.

Det­sam­ma gäl­ler brunt farin­soc­ker och si­rap, vil­ka in­te hel­ler har någ­ra häl­so­för­de­lar jäm­fört med van­ligt vitt soc­ker.

Välj med smaklö­kar­na

Slut­sat­sen är allt­så att även om det finns en skill­nad så är soc­ker iprin­cip än­då all­tid soc­ker – det finns så­le­des ing­et nyt­tigt soc­ker! Du bör där­för se det som nå­got som först och främst kan till­freds­stäl­la ditt söt­sug och in­te som nå­got som gör nyt­ta för din häl­sa. Even­tu­ellt kan ho­nung ha en del bonu­sef­fek­ter, men hu­vud­ingre­di­en­sen i ho­nung är fort­fa­ran­de soc­ker och det har sam­ma ef­fekt på krop­pen som de and­ra soc­ker­ty­per­na.

Det bäs­ta tip­set när du står i mat­bu­ti­ken och för­vir­rat tit­tar på sock­ret på hyl­lor­na är där­för: välj det soc­ker som du tyc­ker sma­kar bäst och som pas­sar bäst för det du ska an­vän­da det till. Och an­vänd det som det njut­nings­me­del det är – men njut av det med måtta.

Frå­gan är vil­ken typ av soc­ker som är nyt­ti­gast? El­ler om det in­te spe­lar nå­gon roll vil­ket soc­ker man väl­jer?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.