Det bäs­ta sock­ret för dig

Var­je soc­ker­typ har si­na trumf­kort när det gäl­ler smak och kon­si­stens, vil­ket gör dem lämp­li­ga för oli­ka syf­ten. Här får du en rad tips för hur du bäst an­vän­der de oli­ka soc­ker­ty­per­na.

Aktiv Träning (Sweden) - - SUPERSKORN­A KOMMER! -

Vitt soc­ker

... är raf­fi­ne­rat soc­ker och kom­mer of­tast från soc­ker­be­tor, men kan ock­så kom­ma från soc­ker­rör.

Pas­sar bra för:

Allt du vill sö­ta ut­an att få med and­ra smakny­an­ser. Det är det soc­ker som är mest re­nat och sma­kar mest ne­utralt.

Strö­soc­ker som det ock­så kal­las, kan för­u­tom till des­ser­ter och ka­kor även an­vän­das för att smak­sät­ta var­ma rät­ter.

TIPS

Soc­ker på­ver­kar bå­de söt­man och kon­si­sten­sen. Gör du en myc­ket söt mar­me­lad så blir den tjoc­ka­re.

Si­rap

... är en bi­pro­dukt som upp­står un­der pro­duk­tio­nen av vitt soc­ker av an­ting­en be­tor el­ler soc­ker­rör.

Pas­sar bra för:

Si­rap pas­sar bra till bak­ning – även av bröd. Till­sätt li­te si­rap i de­gen så jä­ser den snab­ba­re ef­tersom sock­ret ger ex­tra nä­ring till jäs­ten.

Den mör­ka va­ri­an­ten av si­rap har en mer ka­rak­te­ris­tisk smak och pas­sar där­för bäst i mat­lag­ning, t.ex. i chi­li con car­ne.

TIPS

Du kan ex­pe­ri­men­te­ra med att gö­ra egen si­rap, till ex­em­pel med kaf­fe, apel­sin el­ler blå­bär.

Ho­nung

... görs av bin som ut­vin­ner nek­tar från blom­mor.

Pas­sar bra för:

Ho­nung pas­sar per­fekt i dres­sing­ar och ma­ri­na­der om du vill ha en söt­ma med li­te ex­tra smak ut­an att få en knast­rig käns­la i mun­nen.

Bi­nas gyl­le­ne guld pas­sar bra i smak­ri­ka mat­va­ror, till ex­em­pel ost och ruco­la, som ho­nung är ett bra kom­ple­ment till.

TIPS

Om du ba­ra bru­kar ha ett söt­nings­me­del hem­ma, så an­vänd t.ex. fly­tan­de aka­ci­a­ho­nung som är lätt att för­de­la.

Rör­ soc­ker

... har fått sitt namn från soc­ker­rör som soc­ker­ty­pen kom­mer ifrån.

Pas­sar bra för:

Det mör­ka rör­sock­ret kitt­lar smaklö­kar­na med ka­ra­mell­to­ner och pas­sar ut­märkt till ex­em­pel­vis sötsu­ra bär.

Den lju­sa va­ri­an­ten med små korn på­min­ner en hel del om van­ligt bords­soc­ker och kan där­för an­vän­das på sam­ma sätt som vitt soc­ker.

TIPS

Hit­tar du in­te rör­soc­ker i mat­bu­ti­ken? Le­ta då ef­ter de­me­ra­ra­soc­ker som är ett an­nat namn för rör­soc­ker.

Farin­soc­ker

... är en bland­ning av vitt soc­ker och mörk­brun rör­soc­ker­si­rap.

Pas­sar bra för:

Farin­soc­ker är en själv­klar in­gre­di­ens i bland an­nat irish cof­fee.

Det mör­ka sock­ret kan ock­så an­vän­das till an­nat. Du kan an­vän­da det som smak­gi­va­re när det ska va­ra ex­tra de­li­kat. Pro­va till ex­em­pel att ha fa­rin i en kyck­ling­pa­ne­ring.

TIPS

Li­te äpp­le, en ski­va bröd el­ler fuk­tigt hus­hålls­pap­per kan mju­ka upp farin­soc­ker som bli­vit hårt i pa­ke­tet.

Flor­soc­ker

... är en fin­ma­len va­ri­ant av vitt soc­ker blan­dat med po­ta­tis­mjöl.

Pas­sar bra för:

Det pul­ve­ri­se­ra­de sock­ret kom­mer verk­li­gen till sin rätt när du vill sö­ta kal­la sa­ker ut­an att få en knast­rig käns­la av soc­ker, till ex­em­pel visp­gräd­de.

Pif­fa upp din van­li­ga gla­syr ge­nom att blan­da i ci­tronsaft, vin­bärs­saft el­ler hal­lon­mar­me­lad.

TIPS

Flor­soc­ker är snabb­lös­ligt och vill du de­ko­re­ra tår­tor ska du vän­ta med att läg­ga på det till sis­ta stund.

Ko­kos­soc­ker

... kom­mer från nek­tar från ko­kospal­mens blom­mor som ko­kas till soc­ker.

Pas­sar bra för:

Ko­kos­soc­ker har en rund och ka­ra­mel­li­se­rad smak och fun­ge­rar där­för bra som er­sätt­ning för mörkt rör­soc­ker el­ler farin­soc­ker i ka­kor och des­ser­ter.

Ko­kos­soc­ker är dyrt så an­vänd det i re­cept där mäng­den är be­grän­sad – till ex­em­pel i irish cof­fee.

TIPS

Oli­ka mär­ken av ko­kos­soc­ker har myc­ket oli­ka pri­ser så jäm­för no­ga in­nan du läg­ger ned soc­ker­pa­ke­tet i din kund­vagn.

Rör­soc­ker ser med sin bru­na ny­ans kanske nyt­ti­ga­re ut. Det in­ne­hål­ler mar­gi­nellt fler mi­ne­ra­ler, men i prak­ti­ken i så små mäng­der att det in­te märks.

Ko­kos­soc­ker in­ne­hål­ler ock­så en li­ten mängd mi­ne­ra­ler, t.ex. järn, mag­ne­sium och ka­li­um. Men även här är det så li­te att det in­te märks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.