ENERGIPASS.

Aktiv Träning (Sweden) - - INNEHÅLL -

Traillöp­ning ger mas­sor till­ba­ka för var­je löp­steg – och det här ener­gi­fyll­da löp­pas­set i ter­räng­en är nå­got av det bäs­ta du kan väl­ja.

Ett ef­fek­tivt och ro­ligt trailin­ter­vall­pass som ger styr­ka, kon­di­tion och tek­nik.

Traillöp­ning är nå­got an­nat än väg- och ban­löp­ning. In­ten­si­te­ten väx­lar och snabb löpning i ter­räng­en stäl­ler höga krav på bå­de styr­ka, tek­nik och ba­lans.

Allt det bör du ta hän­syn till i din trä­ning. Det hål­ler in­te att byg­ga upp en bra kon­di­tion ge­nom att springa en mas­sa in­ter­val­ler på lands­väg, om du se­dan in­te är till­räck­ligt stark el­ler tek­nisk för att ta dig fram även då ter­räng­en blir li­te mer ut­ma­nan­de.

Ett bra in­ter­vall­pass, som trä­nar allt du be­hö­ver för att bli en bra traillö­pa­re, är s.k. upp och ner-in­ter­val­ler. Det ge­nom­förs på en (varv-) ba­na i sko­gen som går bå­de upp­för och ned­för. Sträc­kan bör ha ett re­la­tivt svår­sprung­et un­der­lag med röt­ter, ste­nar och kur­vor samt minst en brant upp­förs- och ned­förs­bac­ke.

När det går upp­för pres­sar du krop­pen max­i­malt, me­dan du i ut­förs­bac­ken lö­per snabbt, men kon­trol­le­rat, så att pul­sen sjun­ker en aning.

Upp och ner-in­ter­val­ler för­bätt­rar bå­de styr­kan och kon­di­tio­nen, men ef­tersom du även hål­ler ett högt tem­po ned­för och tving­ar dig själv att lö­pa snabbt trots al­la tek­nis­ka svå­rig­he­ter, så är det ock­så ut­märkt tek­nik- och ba­lan­s­trä­ning. Sam­ti­dig för­bätt­rar du sta­bi­li­te­ten i fot­le­der, höf­ter och knän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.