NYA RÖN: JA, DU KAN TRÄ­NA BÅ­DE KONDIS OCH STYR­KA

Aktiv Träning (Sweden) - - NYHETER - Käl­la: Eu­ro­pe­an Jour­nal of Appli­ed Phy­si­o­lo­gy

Det har dis­ku­te­rats länge om det går att kom­bi­ne­ra styr­ke­trä­ning med ut­hål­lig­hets­trä­ning, el­ler om des­sa trä­nings­for­mer mot­ar­be­tar varand­ra så att man in­te kan ut­veck­la styr­ka sam­ti­digt som man ut­veck­lar ut­hål­lig­het och kon­di­tion.

Nu ger en ny norsk stu­die hopp för al­la som är ute ef­ter att slå två flu­gor i en smäll.

I stu­di­en lät fors­kar­na en grupp med el­va välträ­na­de kvinn­li­ga du­at­le­ter och en grupp med tio oträ­na­de kvin­nor styr­ke­trä­na be­nen två gång­er i vec­kan

– för­u­tom den trä­ning de an­nars äg­na­de sig åt (för du­at­le­ter­na var det löpning och cyk­ling 5–6 gång­er i vec­kan, för de oträ­na­de var det ing­en trä­ning alls).

Fö­ga över­ras­kan­de för­bätt­ra­de de oträ­na­de sin styr­ka på en rad oli­ka om­rå­den, men desto mer över­ras­kan­de gjor­de du­at­le­ter­na det­sam­ma ut­an att det gick ut över de­ras ut­hål­lig­het. De pre­ste­ra­de t.o.m. bätt­re un­der den sista tim­men av ett tre tim­mar långt cy­kel­test ef­ter att de ha­de bör­jat styr­ke­trä­na.

Bå­de de oträ­na­de och du­at­le­ter­na för­bätt­ra­de sig: de­ras max­styr­ka i ben­press öka­de med ca 40 %, mus­kel­mas­san i be­nen öka­de med drygt 3 % och de­ras sta­tis­ka styr­ka öka­de med 9 %.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.