DU ÄR STRES­SAD RENT ALL­MÄNT

Aktiv Träning (Sweden) - - GENIALA SLUTSPURTE­R -

Det är in­te ba­ra trä­ning som stres­sar krop­pen. Det­sam­ma gör hårt fy­siskt ar­be­te och psy­kisk be­last­ning från jobb, fa­mil­je­liv, sko­la etc. Un­der pe­ri­o­der då du har det ex­tra stres­sigt, kän­ner dig pres­sad el­ler oro­ar dig för nå­got kom­mer det att mär­kas även på din fy­sik – du kom­mer helt en­kelt att kän­na dig tröt­ta­re och se­ga­re. En ny stu­die vi­sar att pre­sta­tions­för­må­gan hos elit­lö­pa­re för­säm­ra­des med cir­ka fem pro­cent när de var men­talt tröt­ta. Det­sam­ma gäl­ler själv­klart ock­så om du har äg­nat dig åt flytt­städ­ning, lagt brä­dor till al­ta­nen el­ler äg­nat dig åt nå­got an­nan form av hårt fy­siskt ar­be­te.

Så fix­ar du det: Stress är stress, oav­sett om den be­ror på trä­ning, tids­brist el­ler fy­siskt ar­be­te. Tit­ta där­för på den to­ta­la mäng­den stress du ut­sät­ter krop­pen för, och an­pas­sa trä­ning­en till det. Lug­na trä­nings­pass i ter­räng­en kan va­ra bra för att mot­ver­ka stress och är ett ut­märkt sätt att fyl­la på med ener­gi. Men hård tem­po­trä­ning, där du käm­par för att hål­la en viss km-tid, har mot­satt ef­fekt och bi­drar ba­ra till ökad stress. Trä­na där­för i lugnt tem­po och ut­an kloc­ka de da­gar då du har fullt upp med an­nat.

Väts­kebrist och fel­ak­tig kost kan på­ver­ka be­nen så att de känns tunga som be­tong­klum­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.