GAR­MIN FORERUNNER 45

Aktiv Träning (Sweden) - - STORT TEST -

Pris: 2 400 kr / Skärm­stor­lek: 39/42 mm / Vikt: 32/36 gram / Mo­bil­med­de­lan­den: Ja / Ba­ro­met­risk höjd­mä­ta­re: Nej / Mul­tis­port: Nej In­fo: gar­min.com

Om du främst är lö­pa­re, och om du främst är in­tres­se­rad av att ve­ta hur långt och snabbt du spring­er, så kan FR45 va­ra ett bra köp. Den lil­la kloc­kan känns lätt att hål­la i, den sit­ter per­fekt runt hand­le­den och har en en­kel och ano­nym de­sign – även om den är i tun­nas­te la­get.

An­vän­dar­vän­lig­he­ten är – som van­ligt när det hand­lar om Gar­min – myc­ket in­tui­tiv och de fy­ra prak­tis­ka knap­par­na fun­kar ex­em­pla­riskt. Kloc­kan kan ut­fö­ra en hel del, men al­la funk­tio­ner är än­då lät­ta att hit­ta.

Kloc­kan är Gar­mins mest ba­sa­la, men har än­då mas­sor av funk­tio­ner. Den är in­te som Gar­mins gam­la instegs­mo­del­ler, vil­ka man snabbt väx­te ifrån. Här finns t.ex. lap-funk­tio­nen som är myc­ket an­vänd­bar när man spring­er in­ter­val­ler, och det finns ock­så möj­lig­het att ska­pa trä­nings­pass i Gar­mins Con­nect-app och lad­da upp dem till kloc­kan som där­ef­ter kan sty­ra själ­va pas­sen.

Över­lag fun­ge­rar allt per­fekt – men trots det är det än­då nå­got som fat­tas. Kloc­kan har näm­li­gen inga na­vi­ge­rings­funk­tio­ner, inga sim­funk­tio­ner, ing­en löp­dy­na­mik som vi­sar da­ta över löpsti­len och en­dast be­grän­sa­de cy­kel­funk­tio­ner. Allt det­ta är nå­got som där­e­mot finns i den li­te dy­ra­re FR735XT-kloc­kan och i Po­lar M430 som är li­te bil­li­ga­re.

Kloc­kan finns i två stor­le­kar. Den lil­la är 39,5 mm i di­a­me­ter. Den sto­ra är 42 mm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.