PO­LAR VANTAGE M

Aktiv Träning (Sweden) - - STORT TEST -

Pris: 3 000 kr / Skärm­stor­lek: 46 mm / Vikt: 45 gram / Mo­bil­med­de­lan­den: Ja / Ba­ro­met­risk höjd­mä­ta­re: Nej / Mul­tis­port: Ja In­fo: po­lar.com

Vantage är den ny­as­te kloc­kan i testet. Den lan­se­ra­des sam­ti­digt som en an­nan mo­dell, Vantage V, un­der 2019 och är en mul­tis­port­kloc­ka för den som spring­er, cyklar, sim­mar, seg­lar el­ler äg­nar sig åt allt möj­ligt an­nat. Den är ock­så testets snyg­gas­te mo­dell med knap­par och ur­tav­la av stål. Den har ett mjukt och smi­digt si­li­konarm­band som lätt kan by­tas ut till ett arm­band i lä­der om man vill ha ett mer stil­fullt ut­se­en­de.

Ut­bu­det av funk­tio­ner im­po­ne­rar. Man kan ska­pa och lad­da upp trä­nings­pro­gram till kloc­kan och på det he­la ta­get an­vän­da den för att reg­ga trä­ning, for­m­ut­veck­ling och åter­hämt­ning via Po­lars Flow-app.

Skär­men är testets bäs­ta med skar­pa fär­ger, bra ljus­styr­ka och lättav­läs­ta siff­ror. Knap­par­na är prak­tis­ka, och me­nyn är bra även om den in­te är li­ka in­tui­tiv som i Gar­mins och Co­ros klockor (fle­ra av knap­par­na har dubb­la funk­tio­ner be­ro­en­de på om de trycks in snabbt el­ler hålls in­tryck­ta). Gps:en är snabb och till­för­lit­lig och un­der testets gång av­vek den in­te med mer än 1–2 pro­cent jäm­fört med re­fe­ren­sen.

Puls­mä­ta­ren är en av de bäs­ta i testet, mätt ef­ter pre­ci­sion och re­ak­tion. Det tar of­ta någ­ra mi­nu­ter att reg­ga pul­sen, men det änd­rar in­te på att kloc­kan är en ut­märkt trä­nings­kloc­ka vars en­da mi­nus är av­sak­na­den av en ba­ro­met­risk höjd­mä­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.