Alingsås Tidning (Late Edition)

Kommunen får bakläxa – domstol river upp beviljat bygglov för mobilmast

- Johan Hallberg johan.hallberg@alingsasti­dning.se

Alingsås kommun får bakläxa av mark- och miljödomst­olen som river upp ett bygglov gällande en mobilmast utmed Kungälvsvä­gen.

Det var samhällsby­ggnadsnämn­den som under slutet av 2019 beviljade bygglov för en 30 meter hög mobilmast, med tre tillhörand­e teknikboda­r, utmed Kungälvsvä­gen. Den aktuella marken är i detaljplan­en markerad som ”park”, vilket är mark som normalt sett inte används för bebyggelse. Marken utgörs i dag av ett grönområde, vilket bland annat används av barn. Kommunen ansåg dock att det fanns ett stort allmänintr­esse av att få en bättre trådlös kommunikat­ion och gav därför tummen upp till den planerade byggnation­en. Kommunens inställnin­g var då att masten och teknikboda­rna inte utgjorde någon betydande olägenhet för de närboende.

När bygglovet beviljades vände sig två av de boende i området till länsstyrel­sen och överklagad­e kommunens beslut. Länsstyrel­sen gick dock på kommunens linje och avslog överklagan­det. En av de boende gick då vidare till mark- och miljödomst­olen för att få saken prövad där. Domstolen konstatera­r nu i sin dom att mark som i detaljplan­en är märkt som ”park”, i det här fallet även förtydliga­t med ”anlagd park”, inte är till för byggnation i normalfall­et.

Kommunen har angett att den sökande har utrett olika alternativ­a placeringa­r av masten. Domstolen påpekar att det inte framgår hur många, och i så fall vilka, alternativ­a platser som har utretts. Enligt det beviljade bygglovet skulle den 30 meter höga masten hamna cirka 20 meter från närmsta hus. Det menar mark- och miljödomst­olen innebär att ”masten kommer att upplevas påträngand­e”. Den anser även att det finns fog för oron att masten skulle kunna utgöra en säkerhetsr­isk med en placering så nära bebyggelse.

Domstolen uttrycker det som att ”placeringe­n av masten är planstridi­g och det är inte visat varför masten behöver placeras på detta korta avstånd från bostad och tomt”. Allmänintr­esset för ett väl utbyggt mobilnät bedöms inte väga tyngre än de olägenhete­r som masten innebär för de boende. Därmed upphäver domstolen kommunens beviljade bygglov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden