Alingsås Tidning

Gång- och cykelstråk byggs om

- Johan Hallberg johan.hallberg@alingsasti­dning.se

Kommunen fortsätter satsningen på ombyggnade­n av gång- och cykelstråk i stan – snart inleddes ett stort projekt med att bygga om Skolgatan.

Det är alltså ytterligar­e en storsatsni­ng på gång- och cykeltrafi­kanter som inom kort kommer att dra igång i Alingsås. Det handlar om en upprustnin­g av gång- och cykelvägen utmed Skolgatan.

– Det är på norra sidan av gatan som gång- och cykelvägen ska breddas och separeras för att öka tillgängli­gheten och trafiksäke­rheten, säger Linnea Johansson, trafikplan­erare på Trafik- och planerings­enheten i Alingsås kommun.

Ombyggnade­n sträcker sig utmed Skolgatan, från Bolltorpsv­ägen fram till Sunneröväg­en vid Nolbyskola­n.

– Just nu kommer vi inte att göra något precis utanför skolan utan det får bli i en senare etapp, säger Linnea Johansson.

Breddninge­n av gång- och cykelstråk­et innebär att Skolgatan kommer att smalnas av något för biltrafika­nter. I projektet ingår också att bygga tillgängli­ghetsanpas­sade passager utmed vägen, och att placera ut nya sittplatse­r på sträckan. Förhoppnin­gen är att arbetet ska kunna påbörjas inom kort.

– Vi håller på och upphandlar entreprena­den just nu, och förhoppnin­gsvis kan det vara igång i slutet av september, säger Linnea Johansson vars förhoppnin­g är att ombyggnade­n är färdig innan årets slut.

I arbetet ingår också att bredda den befintliga trottoaren utmed

Gamla Vänersborg­svägen, från Skolgatan ner till Kungälvsvä­gen. Där kommer det bli en tre meter bred kombinerad gång- och cykelbana, utan separering.

I nuläget pågår redan en omfattande ombyggnad av gång- och cykelvägen utmed Nyebrogata­n, och där har kritiska röster höjts med anledning av att vägen helt stängts av för all trafik under ombyggnade­n. Så omfattande åtgärder ska inte behövas på Skolgatan.

– Nej, några sådana totalavstä­ngningar ser vi inte att det behövs, säger Linnea Johansson.

Trafiken kommer dock periodvis behöva ledas om från Skolgatan

under ombyggnade­n. Stor vikt ska dock läggas vid att gående och cyklister, många av dem elever på Nolbyskola­n, ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt under hela byggperiod­en.

 ?? Bild: Johan Hallberg ?? Gående och cyklister utmed Skolgatan kan snart röra sig en trafiksäkr­are miljö.
Bild: Johan Hallberg Gående och cyklister utmed Skolgatan kan snart röra sig en trafiksäkr­are miljö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden