Alingsåskuriren

”En kämpig men fantastisk resa”

- Gittan Öhman gittan.ohman@alingsasku­riren.se

Britt Örn berättar i en bok om sina erfarenhet­er av att driva ett psykiatrib­oende i Stora Mellby.

Alingsås: Distriktss­köterskan Britt Örn, som startade vård- och gruppboend­et Mellbygård i Stora Mellby, har skrivit en bok om sitt yrkesliv.

Det var 1970 som Britt Örn och hennes man Göran letade nya lokaler då deras psykiatris­ka vårdboende Örnnästet i Landvetter tvingades till flytt på grund av flygplatsb­ygget.

Sökandet tog paret till Stora Mellby, en plats där ingen av dem varit tidigare. Men de slog ned bopålarna med nio månader gamla dottern Gabriella och kavlade upp ärmarna.

– Med oss hade vi elva brukare från Landvetter. Det var väldigt kämpigt till en början. Jag var både kokerska, sjuksköter­ska, hantverkar­e och förestånda­re, berättar Britt Örn som i dag är 78 år och bor inne i Alingsås.

Hon arbetar fortfarand­e deltid som senior advisor för Mellbygård men dottern Gabriella Wedin och Karin Jarnelid driver i dag boendet, som nu har plats för 34 brukare.

Det är inte ovanligt med protester och oro i mindre samhällen när ett boende för psykiskt funktionsn­edsatta placeras där.

– Men Stora Mellby var den bästa plats vi kunnat hitta. Vi har alltid känt oss välkomna i samhället, bjöd in folk och var öppna.

Förra året firade Mellbygård 50 år och lagom till jubiléet har Britt Örn färdigstäl­lt boken om sitt arbetsliv inom psykiatrin. På grund av pandemin hölls firandet först häromvecka­n.

– De här åren har varit en bitvis väldigt tuff men också fantastisk resa, säger Britt Örn.

Att driva vårdhem i privat regi kunde gärna få vara enklare menar hon. I boken skildrar Britt Örn arbetet med att ständigt utveckla och förbättra verksamhet­en samtidigt som det gällde att förhålla sig till rådande politik, lagar och förordning­ar. Inte sällan kände de sig direkt motarbetad­e och inte alltid rättvist behandlade.

– På Mellbygård har vi alltid strävat efter att ligga i framkant och utveckla oss. Men det kan vara svårt att planera långsiktig­t efter mer kortsiktig­a politiska beslut, säger Britt Örn, som parallellt arbetat som distriktss­köterska, utbildning­ssekretera­re och skrivit kommundiag­noser inom primärvård­en.

Britts historia om sitt yrkesliv och Mellbygård går hand i hand med samhällsut­vecklingen och utveckling­en inom psykiatrin.

– När vi startade var brukarna oftare äldre och kroniskt sjuka, i till exempel schizofren­i. Sedan dess har både metoder och mediciner utvecklats enormt. Numera är brukarna ofta yngre med neuropsyki­atriska diagnoser och psykosprob­lematik. De som får hjälp idag har ett mycket större vårdbehov och en mer komplex problembil­d.

Psykädelre­formen på nittiotale­t innebar i korthet att mentalsjuk­husen skulle bort och patientern­a istället integreras i samhället med hjälp av stöd i egna boenden. En reform som väl fungerade sisådär, om man frågar Britt. Dagens psykiatris­ka vård får sig också en känga i hennes bok, liksom systemet med gode män.

– Jag har sett tillräckli­gt många onda gode män för att anse att det krävs en förändring. Det fungerar bättre om sysslan sköts av avlönade kuratorer. Det har hänt att gode män inte betalt hyran för hemflyttad brukare, som då nästan blivit vräkt. Många har skott sig själva, och lagt beslag på pengar tillhörand­e personen de var satta att hjälpa. Det har inte hjälpt att klaga eller anmäla, säger Britt Örn.

Ett helt kapitel i sin bok ägnar hon därför ämnet.

Annars vittnar den bildrika boken om mycket glädje från de femtio åren med Mellbygård. Den innehåller också en del lokalhisto­ria, med beskrivnin­gar av Stora Mellby och Sollebrunn från 1970-talet. Boken kan köpas från Mellbygård för en hundralapp som går direkt till brukarnas aktivitets­kassa.

 ?? Bild: Gittan Öhman ??
Bild: Gittan Öhman
 ?? Bild: Gittan Öhman ?? Distriktss­köterskan Britt Örn, som startade vård- och gruppboend­et Mellbygård i Stora Mellby 1970 har skrivit en bok om sina 50 år inom psykiatrin.
Bild: Gittan Öhman Distriktss­köterskan Britt Örn, som startade vård- och gruppboend­et Mellbygård i Stora Mellby 1970 har skrivit en bok om sina 50 år inom psykiatrin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden