RI­VA­LER­NA

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Vil­ken upp­la­ga av Arsenal var värst att mö­ta?

– Det blev ald­rig tyd­li­ga­re än det här: Jag stod bakom må­let på Hig­h­bu­ry när Matt­hew Et­he­ring­ton för­sök­te stop­pa Thi­er­ry Henry 2002. Vi spe­la­de med Go­ran Bun­jev­ce­vic, De­an Ri­chards och Simon Da­vi­es, Arsenal spe­la­de med Vi­ei­ra, Berg­kamp och Ljung­berg. Henry tog fart, Et­he­ring­ton för­sök­te vin­na en du­ell, för att se­dan för­sö­ka spar­ka ner ho­nom, dra ner ho­nom, vad som helst – men ut­an att va­ra i när­he­ten. Det var bil­den av en epok, de kon­stan­ta be­svi­kel­ser­na där man in­te ens kun­de bli för­ban­nad. Man kun­de ju in­te an­kla­ga Matt­hew Et­he­ring­ton för att han fak­tiskt var Matt­hew Et­he­ring­ton. Han skul­le in­te ens va­rit där.

Vil­ken spe­la­re har du fått mest ång­est av att se på and­ra si­dan pla­nen?

– Henry, där ock­så. För att han dan­sa­de så fint, för att han gjor­de som han vil­le, och för att jag sam­ti­digt ald­rig gil­lat ho­nom (oak­tat lagsym­pa­ti­er). Han var en skå­de­spe­la­re, det blev så oer­hört tyd­ligt när han trip­pa­de runt och spe­la­de lag­kap­ten. Han var in­te den sor­tens le­da­re, han låt­sa­des ba­ra va­ra det. Pa­te­tik.

Vil­ken der­by­för­lust har va­rit all­ra vid­ri­gast?

– Man är väl ald­rig rik­tigt så käns­lig som när man är tolv år gam­mal? Jag viss­te att jag skul­le få åka till Lon­don förs­ta gång­en i li­vet, Vi ha­de ett fint lag, fotboll var fort­fa­ran­de rik­tig fotboll i Eng­land, och ge­nom tragg­li­ga pi­rat­kort gick det att föl­ja re­sul­tatrap­por­ter via Sky från om­spe­let i li­gacup­se­mi­fi­na­len hem­ma på White Hart La­ne. Vi led­de se­mi­fi­na­ler­na he­la vägen, men Arsenal vann med 2–1 (Rocast­le). Jag måd­de tolvå­ringsil­la. Arsenal vann fi­na­len, när jag till slut kom till Lon­don för­lo­ra­de vi Fa-cup­fi­na­len mot Co­ventry ock­så.

Vil­ken spe­la­re har du upp­rik­tigt tyckt om?

– Den­nis the Me­na­ce. För allt. Inklu­si­ve att han äls­ka­de Glenn Hodd­le som li­ten. Vi kun­de ju vär­vat ho­nom, men Ger­ry Fran­cis sa nej och vil­le ha Chris Armstrong i stäl­let. Good call.

Arsenal är in­ne en hi­sto­riskt svag pe­ri­od, Tot­ten­ham i en hi­sto­riskt stark. Hur kom­mer makt­ba­lan­sen att se ut fram­ö­ver?

– Det är jäm­na­re än på evig­he­ter, Spurs är på väg ige­nom sin låg­bud­get-och­byg­ga-are­na-pe­ri­od, Arsenal är på väg in i näs­ta le­dar­skaps-era. Just nu har Tot­ten­ham en star­ka­re led­ning, men det be­hö­ver in­te be­ty­da ett dyft på sikt. Om ing­et (ägar)av­gö­ran­de hän­der lär bå­da klub­bar­na fort­sät­ta skval­pa runt på ni­vån un­der me­ga­klub­bar­na från Man­ches­ter.

Sve­ri­ges bäs­ta fot­bolls­skri­bent har ba­ra en svag­het. Han hål­ler på Tot­ten­ham.

Vi tor­te­ra­de Simon Bank med frå­gor om Arsenal.

Tot­ten­hams gam­la are­na White Hart La­ne är ri­ven och näs­ta sä­song kom­mer klub­ben flyt­ta till ny­byggd are­na på sam­ma plats. Emi­ra­tes Sta­di­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.