2. EMI­RA­TES STA­DI­UM

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

n Ar­se­nals nya hem, ett par långa ut­spar­kar från då­va­ran­de Hig­h­bu­ry. Be­tyd­ligt säm­re stäm­ning än på gam­la Hig­h­bu­ry, med noll käns­la och histo­rik jäm­fört med hur det bru­ka­de va­ra. Men sam­ti­digt ett mås­te, are­nan tog Arsenal in i den mo­der­na fot­bol­len och gav klub­ben en chans att föl­ja med i ut­veck­ling­en. En mo­dern fot­boll­sa­re­na, med bra sikt från samt­li­ga plat­ser, gott om loung­er och all­ting an­nat som ska in­gå i den nya ti­den. Arena­ka­pa­ci­te­ten be­ror li­te på motstånd och sä­ker­hets­zo­ner, men strax över el­ler strax un­der 60 000 åskå­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.