VÄRNAR OM TUFFHETEN I PL

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Han var mitt­fälts­ge­ne­ra­len som vann tre li­ga­tit­lar med Arsenal och äls­ka­des av Hig­h­bu­ry– och Emi­ra­te­spubli­ken för si­na tack­ling­ar och boll­vins­ter.

Men Pa­trick Vi­ei­ra är oro­lig för att den sor­tens fotboll är på väg att för­svin­na från Eng­land.

– Vad jag äls­kar med Pre­mi­er Le­a­gue är att det är en li­ga som tillät mig att va­ra den spe­la­re jag var. Jag äls­ka­de at­mo­sfä­ren, när­kam­per­na, tack­ling­ar­na, fan­sen som jubla­de åt spe­lar­na som gick in hårt i en när­kamp. En­tu­si­as­men i Pre­mi­er Le­a­gue. Vi vill in­te för­lo­ra det, sä­ger han i en in­ter­vju med The Mir­ror.

Vi­ei­ra var världs­be­römd för si­na tack­ling­ar, även om de ibland var väl våld­sam­ma i bör­jan av hans kar­riär. Men han lär­de sig, och till­sam­mans med först Em­ma­nu­el Pe­tit och sen Gil­ber­to Sil­va bil­da­de han två av värl­dens tuf­fas­te mitt­fältspar. Men ef­ter att han läm­na­de klub­ben 2005 har det in­te fun­nits nå­gon mitt­fäl­ta­re som på all­var lyc­kats ta över hans gam­la roll och spel­stil.

– Allt det där är vad Pre­mi­er Le­a­gue hand­lar om. Jag hop­pas att det in­te för­lo­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.