DUBB­LA HJÄRTSTOPP

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

ÖS­TERSUND. Han fick en Arsenal-hals­duk när han fyll­de sju. Ef­ter det var han fast. Nu ska Tom Pet­ters­son mö­ta la­get i sitt hjär­ta. – Det känns fort­fa­ran­de sur­re­a­lis­tiskt att jag ska springa in på Emi­ra­tes, sä­ger Ös­tersunds Tom Pet­ters­son.

Of­ta hand­lar det om till­fäl­lig­he­ter. En re­sa till Eng­land, ett in­slag på tv, en fa­mil­je­med­lem som re­dan valt. El­ler en hals­duk i pre­sent. Det finns ett otal an­led­ning­ar till var­för man väl­jer just sitt fa­vo­rit­lag.

För Tom Pet­ters­son blev det Arsenal när ku­si­nen gav ho­nom en Arsenal-hals­duk i fö­del­se­dags­pre­sent.

– Jag fyll­de sju, och han ha­de va­rit i Lon­don på språkre­sa och kom hem med en hals­duk till mig. Och dem ha­de jag ju sett och hört ta­las om in­nan, och hals­du­ken var snygg. Så va­let var en­kelt och sen rul­la­de det ba­ra på.

Ös­tersunds för­sva­ra­re har, lik­som he­la klub­ben, haft en otro­ligt ut­veck­lings­kur­va. Men att det skul­le gå så långt som ett mö­te med Arsenal…

– Vi bör­ja­de skäm­ta om att vi skul­le få mö­ta Arsenal re­dan när vi vann svens­ka cu­pen för­ra vå­ren, sam­ti­digt som jag såg hur de gick i li­gan och man in­såg att det skul­le bli Eu­ro­pa ­Le­a­gue för dem ock­så. Men att det skul­le bli i slut­spe­let... Det blir ju ett min­ne för li­vet, bå­da de här mat­cher­na, sä­ger Tom ­Pet­ters­son.

Un­der upp­växtå­ren var han en fa­na­tisk Arsenal-sup­por­ter, även om det på den ti­den in­te fanns sam­ma möj­lig­he­ter att se al­la mat­cher på tv.

– Jag kol­la­de så of­ta jag kun­de, och så läs­te jag al­la ar­tik­lar­na i tid­ning­ar­na da­gen ef­ter match, höll koll på vil­ka som gjor­de mål och så där. Jag kom­mer ihåg att jag låg på mitt rum och kol­la­de på Cham­pi­ons Le­a­gue-se­mi­fi­na­len, när Jens Leh­mann räd­da­de Ri­quel­mes straff. Det är ett starkt min­ne. 2011 var han på Emi­ra­tes för förs­ta gång­en. I feb­ru­a­ri 2018 kom­mer han dit igen, som spe­la­re.

Svi­der det att du som lång­va­rig sup­por­ter ­ald­rig hann be­sö­ka Hig­h­bu­ry?

– Nej, så no­stal­gisk är jag in­te. Emi­ra­tes är ju en mer mo­dern are­na, det var mer histo­ria på Hig­h­bu­ry. Men det var mäk­tigt att va­ra där, även om Arsenal in­te vann. Det blev 1–1 mot Ful­ham. Det var in­te så bra tryck som jag ha­de för­vän­tat mig, men det är ju myc­ket tu­ris­ter och pri­ser­na är ju som de är.

Med en egen elit­kar­riär och dess­utom fa­mil­je­liv med flick­vän­nen Jo­han­na Alm­gren och so­nen Len­nox så blir det in­te li­ka myc­ket tid över att kol­la på and­ra fa­vo­rit­lag. Även om Arsenal så att sä­ga finns i fa­mil­jen. Jo­han­na är en minst li­ka stor sup­por­ter.

– Hon blev ju li­ka upp­spelt hon när vi lot­ta­des mot Arsenal. Det är ing­et snack om vil­ka mat­cher vi kol­lar på hem­ma, el­ler vil­ket lag som Len­nox ska hål­la på när han väx­er upp. Han har re­dan fått en Arsenal-trö­ja och har lik­som ing­et val där…

Vad ser du fram emot mest med de här två mat­cher­na?

– Själ­va gre­jen, att få spe­la Eu­ro­pa Le­a­gue-slut­spel mot en av de störs­ta klub­bar­na i Eu­ro­pa och värl­den. Det är många som hål­ler på Arsenal, även om de är säm­re nu än vad de va­rit ti­di­ga­re så är det ett stort lag. Det blir spe­ci­ellt att mö­ta dem när jag följt dem så him­la länge ock­så.

Vad sä­ger du om dem som lag?

– Ex­tremt bra in­di­vi­du­ellt, med sjukt bra spe­la­re. Sen har för­svars­spe­let in­te va­rit så bra som det bor­de va­ra för att lig­ga hög­re upp i Pre­mi­er Le­a­gue, men of­fen­si­ven är ju jäv­ligt bra. Det blir den sto­ra ut­ma­ning­en för oss, att få stopp på dem.

Hen­rik Lundgren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.