AL­TER­NA­TIV 3

4–4–2

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

n Mitt­fälts­di­a­man­ter har in­te va­rit van­ligt fö­re­kom­man­de i Pre­mi­er Le­a­gue, men nu när Arsenal har sam­lat på sig fle­ra cen­tra­la spe­la­re sam­ti­digt som man tap­pat sin bäs­ta yt­ter i Alex­is San­chez kan di­a­man­ten bli ak­tu­ell. Här skul­le la­gets två for­wards ut­gå från si­na bäs­ta po­si­tio­ner, plus att Mesut Özil spe­las som tia. Hen­rich Mchitar­jan, som Arsè­ne Weng­er sagt kan spe­la i fle­ra po­si­tio­ner, får en mer ”in­dra­gen roll” än som en nor­mal yt­ter­mitt­fäl­ta­re. Här kan man för­stås tän­ka sig Aaron Ram­sey i en av yt­ter­rol­ler­na. Sett till per­so­nal är det här ett bra sätt att ut­nytt­ja spets­spe­lar­nas kva­li­te­ter. Det är ock­så möj­ligt att spe­la di­a­mant med yt­ter­li­ga­re en centralt spe­la­re, som Bar­ce­lo­na gjort den här sä­song­en. Ex­em­pel­vis an­vän­da Mesut Özil som en av två for­wards, med sam­ma li­cens som Leo Mes­si att vand­ra fritt. Då kan man få in en lö­pa­re som Ram­sey på mitt­fäl­tet.

Di­a­mant!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.