IN­NO­VA­TIO­NER

DÅ: re­vo­lu­tio­ne­ra­de eng­elsk fotboll

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Mar­tin Ke­own har i Daily Mail be­rät­tat hur Ge­or­ge Gra­ham in­för hel­ger­na bru­ka­de slänga ut spe­lar­na från trä­nings­an­lägg­ning­en och sä­ga: ”gå och fixa er egen mat, vi be­ta­lar in­te för det” var­på spe­lar­na gluf­sa­de i sig allsköns onyt­tig­he­ter. För nu­ti­da öron lå­ter det ba­ra som sunt för­nuft, men när Weng­er för­bjöd skräp­mat, go­dis och al­ko­hol och er­sat­te det med fisk, kyck­ling, grön­sa­ker och vat­ten var det en stor af­fär i eng­elsk fotboll. – Ni äter för myc­ket soc­ker och kött i Eng­land, sa frans­man­nen syr­ligt i en ti­dig in­ter­vju. Weng­er ha­de i det sto­ra he­la en långt mer ve­ten­skap­lig syn på häl­sa och åter­hämt­ning än öv­ri­ga Pre­mi­er Le­a­gue i mit­ten av 90-ta­let. Han skru­va­de upp vär­men i spe­lar- bus­sen så att spe­lar­nas musk­ler in­te skul­le på­ver­kas ne­ga­tivt, för­bjöd spe­lar­na att för mat­smält­ning­ens skull dric­ka kallt vat­ten och för­läng­de de äld­re spe­lar­nas kar­riä­rer ge­nom att lä­ra dem att stret­cha på rätt sätt. Dess­utom und­vek Arsenal långa pass med hård kon­di­tions­trä­ning, vil­ket var le­gio vid ti­den, och fo­ku­se­ra­de i stäl­let på upp­bygg­nads­trä­ning i form av snab­ba löp­ning­ar med bol­len vid föt­ter­na.

Foto: GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.